Ajuntament

MURO

CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS EN CONCURRÈNCIA COMPETITIVA DE LES AJUDES ECONÒMIQUES A ACTIVITATS CULTURALS I LUDICOFESTIVES EN EL MUNICIPI DE MURO DE ALCOY, ANUALITAT 2021.

10 ag. 2021 | ADL, Ajudes i subvencions, Destacat, Notícies

Inici | CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS EN CONCURRÈNCIA COMPETITIVA DE LES AJUDES ECONÒMIQUES A ACTIVITATS CULTURALS I LUDICOFESTIVES EN EL MUNICIPI DE MURO DE ALCOY, ANUALITAT 2021.

Hui es publica l’extracte de la Resolució 2021-0984 DE 22 DE JULIOL de 2021 d’acord de Convocatòria de Subvencions en concurrència competitiva dels ajuts econòmics a ACTIVITATS CULTURAL I LUDICOFESTIVES al municipi de Muro de Alcoy, anualitat 2021.

Beneficiaris.
Poden accedir a la condició de beneficiari d’aquestes ajudes les entitats i associacions que complisquen la base tercera de les bases específiques que promoguen activitats culturals ludicifestives.
– Ser entitats o associacions sense ànim de lucre, legalment constituïdes i inscrites en el Registre Municipal d’Associacions, amb seu a Muro, i que desenvolupen les seues activitats principalment en el municipi.
– No haver sigut sancionat mitjançant resolució ferma amb la pèrdua de la possibilitat d’obtindre subvencions d’acord amb aquesta o altres lleis que així ho establisquen.
– Estar al corrent de les obligacions de pagament i tributàries amb Hisenda i la Seguretat Social, així com haver procedit al reintegrament de subvencions passades en el cas que procedira.
– No tindre deutes en període executiu de pagament amb l’Ajuntament de Muro, llevat que aquests estigueren degudament garantits.
– No podran tindre la condició de beneficiaris les entitats en les quals concórrega alguna de les circumstàncies previstes en l’article 13.2 i 13.3 de la Llei 38/2003, general de subvencions.
Les dades aportades podran ser objecte de cessió a la Base de Dades Nacional de Subvencions, així mateix podrien aportar-se a altres entitats públiques a l’efecte de comprovar la seua veracitat i la correcta aplicació de la quantitat subvencionada.

Objecte
1. Les presents bases tenen per objecte regular la concessió en concurrència competitiva, per part de l’Ajuntament de Muro de Alcoy, i dins de les ajudes previstes en la Línia 3 de les bases específiques, d’ajudes per a entitats i associacions culturals sense ànim de lucre de la població, amb la finalitat de promoure i donar suport a les accions i activitats que propicien la promoció i el foment de la cultura i les activitats ludicofestives.
La concessió de les subvencions serà en règim de concurrència competitiva, segons el que s’estableix en l’article 22.1 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i la seua gestió pels beneficiaris es realitzarà d’acord amb els principis següents:
– Publicitat, transparència, concurrència, objectivitat, igualtat i no discriminació.
– Eficàcia en el compliment dels objectius.
– Eficiència en l’assignació i utilització dels recursos públics.

Quantia.
La quantia podrà arribar al 75% de les despeses presentades. En cap cas se subvencionarà import superior a les despeses presentades.
L’import de subvenció de calcularà d’acord amb el que estableix la base 11.3 de les bases específiques

Termini de presentació de sol·licituds.
El termini per presentar les sol·licituds serà d’un mes a comptar des de l’11 dagost de 2021.

Conceptes subvencionables.
1.Dins dels conceptes subvencionables previstos en la base 6.1 de les bases específiques, es consideraran subvencionables les despeses corrents que, de manera indubtable, responguen a la naturalesa de l’activitat subvencionada, resulten estrictament necessàries i es realitzen dins del període establit en la convocatòria. En particular, se subvencionarà :
–Costos relatius a la posada en marxa del projecte o activitats (despeses de transport de material, muntatge d’exposicions i espectacles, organització, etc.)
–Despeses de subministraments corresponents a l’adquisició de material necessari per a la realització de les activitats (material de llibreria, elaboració de cartells, tríptics, etc.)
–Despeses de publicitat i informació en els mitjans de comunicació.
–Despeses corresponents a viatges i estades (excloses les despeses per menjars) quan tinguen relació directa amb les activitats subvencionades.
Al contrari, sí que quedaran previstes entre les despeses subvencionables aquelles derivades de l’adquisició per part de l’associació d’aliments/refrescos associats al desenvolupament d’una activitat subvencionada.
–Despeses de gestoria i/o assessoria relacionades amb l’entitat o associació.
–Despeses del personal contractat per l’entitat o associació (nòmines o assegurances socials)
–Despeses d’arrendaments i manteniment de les seus socials.
–Despeses relatives a l’ús de les seus socials (aigua, llum, telefonia i internet)
2.No es consideraran despeses subvencionables en cap cas les que especifica en la base 6.2 de les bases específiques.
–Les despeses de béns o material inventariable, en general l’adquisició de béns destinats a la venda.
–Els interessos deutors dels comptes bancaris.
–Tributs, multes, interessos, recàrrecs, sancions administratives o penals.
–Despeses de procediments judicials.
–Impostos personals de renda.
–Els impostos indirectes quan siguen susceptibles de recuperació o compensació. Concretament, quant a l’IVA únicament seran despeses subvencionables aquelles quantitats abonades pel beneficiari i que no siguen deduïble, ja que si pogueren ser-ho, aquest impost seria recuperable pel beneficiari, i el beneficiari haurà de justificar-lo fefaentment.
–Qualsevol altra despesa no relacionada específicament amb el projecte o projectes que se subvenciona.
–Els derivats d’activitats que promoguen qualsevol tipus de discriminació per raó de raça, sexe, religió o opinió.
3.Es consideraran susceptibles de suport les actuacions realitzades des de l’1 de gener de 2021 fins al 31 d’octubre de 2021.

Justificació i pagament de la subvenció.
Les justificacions es faran efectives després de presentar en el Registre de l’Ajuntament el model de sol·licitud (annex 10), juntament amb els justificants de les despeses realitzades en l’exercici de l’activitat o activitats subvencionades i compreses entre l’1 de gener de 2021 i el 31 d’octubre de 2021.
El termini de presentació de les factures justificants de despesa serà el comprés entre la notificació de la subvenció concedida i el 31 octubre.

Publicació BOP

Decret

Annex 1

Annexos del 2 al 10

Historic de noticies

Últimes notícies

Aumentar texto
Share This