Ajuntament

MURO

Convocatòria de les subvencions per minimitzar l’impacte econòmic de la COVID-19 sobre pimes, micropimes i autònoms de el sector turístic, programa TEN 2021.

15 set. 2021 | ADL, Ajudes i subvencions, Destacat, Notícies

Inici | Convocatòria de les subvencions per minimitzar l’impacte econòmic de la COVID-19 sobre pimes, micropimes i autònoms de el sector turístic, programa TEN 2021.

Hui es publica l’extracte de la Resolució 2021-1172 de 13 de setembre de 2021 d’acord d’aprovació d’inici de convocatòria de les subvencions per minimitzar l’impacte econòmic de la COVID-19 sobre pimes, micropimes i autònoms de el sector turístic, programa TEN 2021.

Beneficiaris:
Seran beneficiàries les pimes, micropimes, autònoms de sectors productius en l’àmbit turístic: Oci i hostaleria, Allotjament reglat, Agències de Viatge i Oferta receptiva i Guies i empreses de turisme actiu, i que compleixquen els següents requisits:
• Tenir domicili fiscal al municipi de Muro de Alcoy.
• Exercir l’activitat en algun dels epígrafs de l’IAE o dels CNAE continguts en l’annex I de la present convocatòria a data de sol·licitud de la present convocatòria.
• Haver reduït la mitjana mensual de facturació dels mesos pels quals es vagi a sol·licitar l’ajuda (que han d’estar compresos entre l’1 de juliol de 2020 i el 30 de juny de 2021), en al menys el 25% respecte de la mitjana mensual facturat en 2019. Aquest requisit es justificarà mitjançant declaració responsable que vindrà inclosa en la sol·licitud de subvenció (annex II).
• Que figuren d’alta a la Seguretat Social i l’Impost d’Activitats Econòmiques (IAE) continguts en l’annex I en data compresa en el termini de sol·licitud de la present ajuda.
• Els treballadors autònoms integrants d’una comunitat de béns, els autònoms societaris (amb independència de la naturalesa jurídica de la societat) i els socis de societats civils, en tot cas, serà la societat en què participen, la qual puga optar a la present subvenció, si compleix amb els requisits exigits.
• Que no es troben sotmesos en cap de les circumstàncies recollides en l’article 13.2 i 13.3 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i en particular, que estiguen al corrent en el compliment de les seues obligacions tributàries amb la Hisenda estatal (AEAT) i amb la Tresoreria General de la Seguretat Social (TGSS). Aquest extrem es podrà aportar pels interessats o autoritzar Ajuntament de Muro per a la consulta (annex II).
• No tenir deute pendent de qualsevol naturalesa el període de termini de pagament voluntari hagi vençut amb l’Ajuntament de Muro de Alcoy, requisit que s’ha de complir en la data de resolució de concessió d’ajudes. Aquesta dada ha de comprovar el propi Ajuntament d’ofici.
• Queden excloses d’aquests ajudes les administracions públiques, els seus organismes autònoms, les empreses públiques i ens públics; així com les associacions, fundacions i en general, les entitats sense ànim de lucre.

Objecte.
1-. Les subvencions regulades en la present convocatòria tindran com a finalitat la de minimitzar l’impacte econòmic de la COVID-19 sobre pimes, micropimes i autònoms de el sector turístic, programa TEN 2021.
2-. La concessió de les subvencions serà en règim de forma directa, segons el que estableix l’article 22.2.c de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i la seua gestió pels beneficiaris s’ha de fer d’acord amb els següents principis:
• Publicitat, transparència, concurrència, objectivitat, igualtat i no discriminació.
• Eficàcia en el compliment dels objectius.
• Eficiència en l’assignació i utilització dels recursos públics.

Quantia.
L’ajuda màxima a percebre pels beneficiaris finals podrà arribar als 5.000,00 euros per sol·licitant.
En cap cas l’import dels ajudes podrà ser superior a l’import de les despeses justificades pels beneficiaris.
Aquelles sol·licituds que compleixquen amb els requisits exigits en les bases seran proposades per a ser resoltes favorablement mitjançant l’informe proposta de resolució provisional de l’òrgan instructor, fins a esgotar el crèdit inicial disponible de la convocatòria.
En cas que el crèdit disponible, atenent el nombre de sol·licituds que compleixin els requisits per accedir a la condició de beneficiaris, no siga suficient per atendre-les totes es procedirà, de conformitat amb el que preveu article 22.1 de la LGS, a causa de la excepcionalitat de la situació descrita en l’objecte d’aquesta convocatòria, i evitant que el criteri de la data de registre d’entrada pugui causar perjudicis a l’col·lectiu potencialment beneficiari d’aquests ajuts, a l’prorrateig entre els beneficiaris de la subvenció de l’import global màxim destinat a la mateixa. Tot això sense perjudici de el límit establert en els apartats anteriors.
Les accions susceptibles de percebre la subvenció regulada en aquesta convocatòria es finançarà a càrrec de la partida pressupostària 43000 47900 habilitada a aquest efecte en el Pressupost municipal de l’Ajuntament de Muro de Alcoy amb un crèdit de VEINTIÚN MIL SET-CENTS VUITANTA-DOS EUROS (21.782,00 €)

Termini de presentació de sol·licituds.
El termini per presentar les sol·licituds serà de 10 dies hàbils des de 16 de setembre. Finalitzarà el 29 de setembre.

Conceptes subvencionables.
Té la consideració de concepte subvencionable, el manteniment de l’activitat empresarial mitjançant el finançament de despeses estructurals i de funcionament corrents de l’activitat que han estat suportats tot i la manca d’ingressos per la persona física/jurídica beneficiària, que ajuden al sosteniment de la situació d’alta en l’activitat.
S’estableixen els següents conceptes subvencionables:
Despesa corrent:
• La quota d’autònoms.
• El lloguer mensual de el local de negoci, ha de figurar com a arrendatari la persona física/jurídica sol·licitant de les ajudes.
• Les despeses de consultoria i assessoria.
• Les despeses de contractes de subministrament d’energia i aigua de el local de negoci.
• Les despeses de servei de telefonia i internet referits necessàriament a l’activitat.
• Les despeses mensuals de contractes de serveis de seguretat de el local de negoci.
• Les despeses de contractes de manteniment d’equips afectes a l’activitat.
• Les despeses d’interessos de préstecs d’adquisició de local de negoci, ha de figurar com a titular del préstec la persona física/jurídica sol·licitant de l’ajuda.
• Les primes d’assegurances de el local de negoci i/o de el vehicle comercial afecte a l’activitat empresarial, havent de figurar com a titular la persona física/jurídica sol·licitant de l’ajuda.
• El lloguer de vehicles comercials afectes 100% a l’activitat.
• Les despeses d’interessos de préstecs d’adquisició de vehicles comercials afectes 100% a l’activitat ha de figurar com a titular del préstec la persona física/jurídica sol·licitant de l’ajuda.
Les factures justificatives de despeses s’han d’ajustar als requisits que estableix el Reial Decret 1619/2012, de 30 de novembre, pel qual es regulen les obligacions de facturació. No s’admetran com a justificants de despeses els albarans, les notes de lliurament ni factures proforma. Dels justificants haurà de deduir indubtablement que es relacionen directament amb l’activitat empresarial de sol·licitant.
S’ha d’aportar els justificants de pagament dels conceptes subvencionats.
No s’admetran com a justificants de pagament dels conceptes anteriors els pagaments en efectiu.
L’IVA i la resta d’impostos i taxes no són conceptes subvencionables.
Les dates de les despeses i justificants admesos com a subvencionables hauran d’estar abonats entre l’1 de juliol de 2020 i el 30 de juny de 2021.

2021_009754
DECRETO 2021-1172 [DC_A_CONVOCATORIA TEN 21]
BASES_CONVOCATORIA TEN 21
A_I_CONVOCATORIA TEN 21
A_II_CONVOCATORIA TEN 21
RESTO_ANEXOS_CONVOCATORIA TEN 21

Historic de noticies

Últimes notícies

Aumentar texto
Share This