Ajuntament

MURO

CONVOCATÒRIA CONCURRÈNCIA COMPETITIVA SUBVENCIONS LÍNIA 1 –BENESTAR SOCIAL

10 ag. 2021 | ADL, Ajudes i subvencions, Destacat, Notícies, Serveis Socials

Inici | CONVOCATÒRIA CONCURRÈNCIA COMPETITIVA SUBVENCIONS LÍNIA 1 –BENESTAR SOCIAL

Hui es publica l’extracte de la Resolució 2021-0982 DE 21 DE JULIOl DE 2021 d’acord de Convocatòria de Subvencions en concurrència competitiva de les ajudes econòmiques a activitats de BENESTAR SOCIAL en el municipi de Muro de l’Alcoi, anualitat 2021.
Beneficiaris.
Poden accedir a la condició de beneficiari d’aquestes ajudes les entitats que complisquen amb la base tercera de les bases específiques dins del sector del benestar social:
– Ser entitats o associacions sense ànim de lucre, legalment constituïdes i inscrites en el Registre Municipal ‘Associacions, amb seu a Muro, i que desenvolupen les seues activitats principalment en el municipi.
– No haver sigut sancionat mitjançant resolució ferma amb la pèrdua de la possibilitat d’obtindre subvencions d’acord amb aquesta o altres lleis que així ho establisquen.
– Estar al corrent de les obligacions de pagament i tributàries amb Hisenda i la Seguretat Social, així com haver procedit al reintegrament de subvencions passades en el cas que procedira.
– No tindre deutes en període executiu de pagament amb l’Ajuntament de Muro, llevat que aquests estigueren degudament garantits.
– No podran tindre la condició de beneficiaris les entitats en les quals concórrega alguna de les circumstàncies previstes en l’article 13.2 i 13.3 de la Llei 38/2003, General de Subvencions.

Les dades aportades podran ser objecte de cessió a la Base de dades Nacional de Subvencions, així mateix podrien aportar-se a altres entitats públiques a l’efecte de comprovar la seua veracitat i la correcta aplicació de la quantitat subvencionada.

Objecte.
Les presents bases tenen per objecte regular la concessió en concurrència competitiva, per part de l’Ajuntament de Muro de Alcoy, i dins de les ajudes contemplades en la Línia 1 de les bases específiques, d’ajudes per a associacions
que realitzen activitats encaminades a fomentar la participació social de les persones així com el suport a col·lectius específics de la població.
La concessió de les subvencions serà en règim de concurrència competitiva, segons el que s’estableix en l’article 22.1 de la llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, i la seua gestió pels beneficiaris es realitzarà d’acord amb els següents principis:
– Publicitat, transparència, concurrència, objectivitat, igualtat i no discriminació.
– Eficàcia en el compliment dels objectius.
– Eficiència en l’assignació i utilització dels recursos públics.

Quantia.
La quantia podrà aconseguir el 75% de les despeses presentades. En cap cas se subvencionarà import superior a les despeses presentades.
L’import de subvenció de calcularà d’acord amb el que estableix la base 11.5 de les bases específiques:
1. Pressupost total de les activitats que es realitzaran. S’atorgaran 80 punts al pressupost més alt i de manera proporcional establiran els punts de les altres associacions.
2. Nombre de socis. S’atorgaran 30 punts a l’associació amb més socis acreditables i de manera proporcional establiran els punts de les altres associacions.
3. Antiguitat de l’associació. S’atorgaran 20 punts a l’associació més antiga i de manera proporcional establiran els punts de les altres associacions.
4. Treballadors/as en nòmina de l’associació. S’atorgaran 15 punts per cada treballador/a en nòmina en l’associació
5. Impacte i repercussió en el municipi de les activitats realitzades per l’associació.
– Transcendència molt alta ………… 25 punts
– Transcendència alta ………… 15 punts
– Transcendència mitjana ………… 8 punts
– Transcendència normal ………… 4 punts
6. Col·laboració acreditable de les associacions o entitats amb l’Ajuntament de Muro o amb altres associacions. No seran computables les activitats contractades o previstes de contractar per l’Ajuntament. Per cada col·laboració de l’associació o entitat en una activitat de l’Ajuntament de Muro o d’una altra associació atorgaran 2 punts.
7. Associacions amb local en propietat per a la pràctica de les seues activitats
– Associació amb local propi, no cedit per un tercer ………… 15 punts.
Les associacions amb local cedit per l’Ajuntament, veuran reduïda la subvenció total un 10%, ja que s’entén que ja es genera una ajuda directa. quantitat subvencionable passarà a repartir-se proporcionalment entre les associacions d’una mateixa línia.
8. Realització d’activitats generadores d’actuacions sostenibles.
– Activitats i/o accions vinculades amb l’impuls de la informatització/digitalització. Per cada activitat ………… 5 punts.
– Activitats vinculades amb la protecció del medi ambient i estalvi energètic. Per cada activitat ………… 5 punts.
– Activitats indubtablement de proximitat i amb la participació de la majoria d’associats.Per cada activitat ………… 2 punts.
Les accions susceptibles de percebre la subvenció regulada en aquesta convocatòria es finançarà a càrrec de la partida pressupostària 23100 48900 habilitada a aquest efecte en el Pressupost municipal de l’Ajuntament de Muro de Alcoy amb un crèdit de TRENTA SET MIL SIS-CENTS QUARANTA EUROS (37.640,00 €).

Termini de presentació de sol·licituds.
El termini per presentar les sol·licituds serà d’un mes a comptar des del 11 d’agost de 2021.

Conceptes subvencionables.
1. Dins dels conceptes subvencionables contemplats en la base 6.1 de les bases específiques, es consideraran subvencionables les següents despeses corrents realitzats per les beneficiàries:
1.a) Costos relatius a la posada en marxa del projecte o activitats (despeses de transport de material, muntatge d’exposicions i espectacles, organització, etc.)
1.b) Despeses de subministraments corresponents a l’adquisició de material necessari per a la realització de les activitats (material de llibreria, elaboració de cartells, tríptics, etc.)
1.c) Despeses de publicitat i informació en els mitjans de comunicació.
1.d) Despeses corresponents a viatges i estades (excloses les despeses per menjars) quan tinguen relació directa amb les activitats subvencionades. Al contrari, sí que quedaran previstes entre les despeses subvencionables aquelles derivades de l’adquisició per part de l’associació d’aliments/refrescos associats al desenvolupament d’una activitat subvencionada.
1.e) Despeses de gestoria i/o assessoria relacionades amb l’entitat o associació.
1.f) Despeses del personal contractat per l’entitat o associació (nòmines o assegurances socials)
1.g) Despeses d’arrendaments i manteniment de les seus socials.
1.h) Despeses relatives a l’ús de les seus socials (aigua, llum, telefonia i internet)
2. Al contrari, no es consideraran despeses subvencionables en cap cas:
2.a) Les despeses de béns o material inventariable, en general l’adquisició de béns destinats a la venda.
2.b) Els interessos deutors dels comptes bancaris.
2.c) Tributs, multes, interessos, recàrrecs, sancions administratives o penals.
2.d) Despeses de procediments judicials.
2.e) Impostos personals de renda.
2.f) Els impostos indirectes quan siguen susceptibles de recuperació o compensació. Concretament, quant a l’IVA únicament seran despeses subvencionables aquelles quantitats abonades pel beneficiari i que no siguen deduïble, ja que si van poder ser-ho, aquest impost seria recuperable pel beneficiari, i el beneficiari haurà de justificar-lo fefaentment.
2.g) Qualsevol altra despesa no relacionada específicament amb el projecte o projectes que se subvenciona.
2.h) Els derivats d’activitats que promoguen qualsevol tipus de discriminació per raó de raça, sexe, religió o opinió.
3. Les despeses s’acreditaran mitjançant factures i altres documents de valor probatori equivalent amb validesa en el tràfic mercantil. Les factures hauran d’ajustar-se als requisits establits en el Reial decret 1619/2012, de 30 de novembre, pel qual es regulen les obligacions de facturació.
En cap cas s’admetran com a justificants de despesa els albarans, les notes de lliurament, tiquets de caixa, justificants de TPV ni factures proforma. De les factures i documents ha de deduir-se de manera indubtable que es relacionen directament amb l’activitat subvencionada.
4. L’Ajuntament podrà requerir en qualsevol moment que presente els documents originals objecte de justificació de la subvenció.
5. No seran subvencionables interessos deutors de comptes bancaris, interessos, recàrrecs i sancions administratives i penals ni despeses en procediments judicials. Així mateix, tampoc són conceptes subvencionables l’IBI i la resta d’impostos i taxes.
6. L’IVA serà subvencionable si l’entitat està exempta d’acord amb la Llei 37/1992, de 28 de desembre, de l’Impost sobre el Valor Afegit i l’RD 1624/1992, de 29 de desembre, que aprova el Reglament de l’Impost sobre el Valor Afegit.
7. S’acceptaran com a justificants de pagament dels conceptes anteriors les transferències bancàries que acrediten cada despesa.
8. Es consideraran subvencionables les actuacions realitzades des de l’1 de gener de 2021 fins al 31 d’octubre de 2021.

Justificació de la subvenció.
Les justificacions es faran efectives després de presentar al Registre de l’Ajuntament l’annex 10 juntament amb factures i justificants de les despeses realitzades així com a justificants de pagament dels mateixos en l’exercici de l’activitat o activitats subvencionades i compresos entre l’1 de gener de 2021 fins al 31 d’octubre de 2021. S’haurà de justificar import pel total de la subvenció concedida.
El termini de presentació de la documentació de justificació serà el comprès entre la notificació de la subvenció concedida i el 31 d’octubre de 2021.

Publicació BOP

Decret

Anex 1

ANEXOS 2-10 LINEA 1

Historic de noticies

Últimes notícies

Aumentar texto
Share This