Estat:
Adjudicat

CONTRACTE MIJANÇANT PROCEDIMENTNEGOCIAT SENSE PUBLICITAT PER A LA CONTRACTACIÓ D'UNA ASSEGURANÇA MEDICO COL·LECTIU D'ASSISTÈNCIA SANITÀRIA-QUADRE MÈDIC PER Al PERSONAL FUNCIONARI INTEGRAT I ELS SEUS BENEFICIARIS AL SERVEI DE L'AJUNTAMENT DE MURO DE ALCOY - 18/02/2015

Documents adjunts:

Perfil del contractant