Estat:
Adjudicat

CONTRACTE MIJANÇANT PROCEDIMENT NEGOCIAT SENSE PUBLICITAT DEL SERVEI DE MANTENIMENT I CONSERVACION DE LES INSTALACIONS DE PROTECCIO CONTRA INCENDIS, REVISIO D'APARELLS D'EXTINCIO I SISTEMES DE DETECCIO D'INCENDIS, CONEXIO A CENTRAL RECEPTORA D'ALARMES I MANTENIMENT I CONSERVACIO DE LES INSTALACIONS DE ALARMA DE SEGURETAT EN ELS EDIFICIS Y EN LES DEPENDENCIES MUNICIPALS DE L'AJUNTAMENT DE MURO DE ALCOY. - 18/02/2015

Documents adjunts:

Perfil del contractant