L'Excma. Diputació Provincial d'Alacant, dins de la convocatòria de subvencions a ajuntaments i entitats d'àmbit territorial inferior al municipi (E.A.T.I.M.) de la província d'Alacant amb destinació a programes i activitats per a la igualtat d'oportunitats i prevenció de la violència de gènere, anualitat 2019, ha concedit una subvenció per import de 900,00 € per al ”SERVEI D'ASSESSORAMENT JURÍDIC A LA DONA”. L'ajuda ascendeix al 100,00% del que se sol·licitava.