La Diputació Provincial d'Alacant ha concedit a la localitat de Muro de Alcoy dins de la Convocatòria per a la concessió de subvencions a favor d'ajuntaments de la província d'Alacant per a la conservació i millora dels paratges naturals municipals en municipis de la província d'Alacant, anualitat 2019, una subvenció per import de 8.429,00 € per a les actuacions contingudes en la "MEMÒRIA PER A LA CONVOCATÒRIA DE CONCESSIÓ D'AJUDES DE LA EXMA. DIPUTACIÓ D'ALACANT PER A LA CONSERVACIÓ I MILLORA DELS PARATGES NATURALS MUNICIPALS EN MUNICIPIS DE LA PROVÍNCIA D'ALACANT ANUALITAT 2019". L'ajuda arriba al 100,00% del pressupost de l'actuació