La Diputació Provincial d'Alacant ha concedit a la localitat de Muro d'Alcoi dins de la Convocatòria de subvencions per als tractaments de control de dípters en municipis de la província d'Alacant, anualitat 2018, una subvenció per import de 4.033,60 € per a actuacions tendents a controlar la proliferació de dípters amb pressupost de de tres mil sis-cents seixanta-sis euros amb noranta-un cèntim d'euro (3.666,91 €).