Vist Informe de la Comissió d’Avaluació de data 29 d’octubre de 2019, amb el repartiment de les subvencions als clubs i entitats esportives per a l'anualitat 2019 d’acord a la base dotzena de les bases específiques aprovades, l'Instructor del procediment ha emés proposta relativa a la distribució de la convocatòria de les subvencions als clubs esportius, anualitat 2019.

D’acord el que estableix la base 11 de les bases generals, aquesta proposta de resolució provisional serà notificada als interessats junt al seu detall de l’annex, i es concedeix un termini de 10 dies per a presentar al·legacions.


Informe Proposta Provisional Convocatoria Subvenció Clubs Esportius 2019/2020