S’ha publicat al BOPA nº 195 de 14 d'octubre de 2019 l’Extracte de la Resolució 2019-01098 de 20 de setembre de 2019 de l'Alcaldia per la convocatòria per a la concessió dels beques individuals a joves esportistes de muro corresponents a l'anualitat 2019.

Beneficiaris:

1.- Tindran la consideració de beneficiaris de les beques les/els joves esportistes que es troben en la situació que legitima la seua concessió.

2.- Podran obtindre la condició de beneficiari les/els joves esportistes en què concórreguen les circumstàncies previstes en la present convocatòria i a més complir les circumstàncies següents:

a)Edat inferior a 18 anys a complir fins finalitzar el termini de la presentació de les sol·licituds.

b)Estar en possessió del graduat d'ESO (4t d'ESO) en cas de tindre 16 o més anys.

c)Ser residents i empadronats en el municipi de Muro en finalitzar el termini de la presentació de les sol·licituds i durant el període objecte de la convocatòria de la beca.

d)Estar en possessió de la llicència federativa en vigor de la modalitat esportiva corresponent.

Objecte:

1-. Les BEQUES regulades en la present convocatòria tindran com a objecte col·laborar en les despeses de formació i preparació esportiva, convertits en referent i model per a la joventut, i afavorir el seu perfeccionament, amb vista a l'èxit en un més alt nivell en un futur pròxim.

2-. La concessió de la BECA i la seua gestió per les/pels joves esportistes beneficiaris es realitzarà d'acord amb els principis següents:

- Publicitat, transparència, concurrència, objectivitat, igualtat i no discriminació.

- Eficàcia en el compliment dels objectius.

- Eficiència en l'assignació i utilització dels recursos públics.

Quantia:

Les beques o ajudes es concediran per a l'exercici econòmic 2019, fins a un màxim de 3 beques per import de 500,00 euros cada una.

El termini per a presentar documentació acaba el 29 d’octubre.

Més informació:

 Decret convocatoria beques

Extracte de la convocatoria

Annexos