L'Excma. Diputació Provincial d'Alacant, ha cocedido a l'Ajuntament de Muro de Alcoy, dins de la convocatòria per a la concessió de subvencions de l'Excma. Diputació Provincial d'Alacant a favor dels municipis de la província, per a inversions financerament sostenibles, anualitat 2018 (Fons de Cooperació), un import de 300.877,73 € per a l'actuació "Reforma i adequació a normativa vigent de Piscina Municipal de Muro d'Alcoi". L'ajuda arriba al 100% de l'total de l'pressupost de l'obra. L'ajuda es destina a 291.597,03 € per al pressupost d'obra, i 9.280,70 € per a la redacció de projecte.