La Generalitat Valenciana ha concedit a la localitat de Muro d'Alcoi, dins de la convocatòria per a l'exercici 2018, les subvencions per a l'adquisició de material bibliogràfic per a les biblioteques i agències de lectura públiques de les entitats locals de la Comunitat Valenciana, una subvenció per import de 2.362,37 € per a per a l'adquisició de material bibliogràfic. La subvenció ascendeix al 62,22% del pressupost sol·licitat per aquest Ajuntament en la convocatòria i al 100% possible de subvenció.