El SERVEF ha concedit a la localitat de Muro d'Alcoi, dins de la convocatòria del programa mixt d'ocupació-formació tallers d'ocupació, amb càrrec a l'exercici pressupostari 2018, en aplicació de l'Ordre 11/2016, de 15 de juliol, de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual se n'aproven les bases reguladores, una subvenció per import de 599.490,00 € per al projecte denominat "Murocupa't 2", per a 30 alumnes treballadors dividits en tres grups de 10 per als següents itineraris i certificats de professionalitat:
1.- AGAR0309 ACTIVITATS AUXILIARS EN CONSERVACIÓ I MILLORA DE MUNTANYES (Certificat de Professionalitat nivell 1) i AGAR0208 REPOBLACIONS FORESTALS I TRACTAMENTS SILVÍCOLES (Certificat de Professionalitat nivell 2)

2.- SSCB0209 DINAMITZACIÓ D'ACTIVITATS DE TEMPS LLIURE EDUCATIU INFANTIL I JUVENIL (Certificat de Professionalitat nivell 2) i SSSCB0211 DIRECCIÓ I COORDINACIÓ D'ACTIVITATS DE TEMPS LLIURE EDUCATIU INFANTIL I JUVENIL (Certificat de Professionalitat nivell 3)

3.- (SSCS0208) Atenció sociosanitària a persones dependents en institucions socials (Certificat de Professionalitat nivell 2)
El total del projecte ascendeix a 629.490 euros (629.490,00 €).
La subvenció concedida ascendeix al 100% del màxim a concedir.