Taller de Empleo

1 ACTA CONSTITUCIÓN GRUPO TRABAJO MIXTO TALLER EMPLEO "MUROCUPA'T 2" FOTAE/2018/5/03
CALENDARIO ACTUACIONES TALLER EMPLEO "MUROCUPA'T 2" FOTAE/2018/5/03

PERSONAL DIRECTIVO, DOCENTE Y AUXILIAR ADMINISTRATIVO
BASES PARA LA SELECCIÓN DE PERSONAL DIRECTIVO, DOCENTE Y AUXILIAR ADMINISTRATIVO TALLER EMPLEO "MUROCUPA'T 2" FOTAE/2018/5/03
SOLICITUD
CURRICULUM (ANEXO III)
ACTA PROVISIONAL FASE BAREMACIÓN MÉRITOS PDDA 5/12/2018
ACTA DEFINITIVA FASE BAREMACIÓN MÉRITOS PDDA CON CONVOCATORIA DE ENTREVISTA 12/12/2018
ACTA PROVISIONAL FASE ENTREVISTA PDDA 17/12/2018
ACTA DEFINITIVA SELECCIÓN PDDA 21/12/2018

05/04/2019
ACTA SELECCIÓ PERSONAL DOCENT DE SUPORT D'ALFABETITZACIÓ INFORMÀTICA
CALENDARI ACTUACIONS PERSONAL DOCENT DE SUPORT D'ALFABETITZACIÓ INFORMÀTICA
BASES PER A LA SELECCIÓ DE PERSONAL DIRECTIU, DOCENTE Y AUXILIAR ADMINISTRATIU TALLER OCUPACIÓ "MUROCUPA'T 2" FOTAE/2018/5/03
SOL·LICITUD
CURRÍCULUM (ANNEX III)
ACTA PROVISIONAL FASE VALORACIÓN DE MÉRITOS PERSONAL DOCENTE DE SOPORTE DE ALFABETITZACIÓN INFORMÁTICA
ANEXO II - INFORMACIÓN ENTREVISTA 23/04/2019

ALUMNOS/TRABAJADORES
BASES PARA LA SELECCIÓN DEL ALUMNADO/TRABAJADOR PARTICIPANTE EN EL TALLER EMPLEO "MUROCUPA'T 2" FOTAE/2018/5/03
ACTA PROVISIONAL FASE DE SITUACIÓN ALUMNOS/TRABAJADORES. 30 NOVIEMBRE 2018.
ACTA DEFINITIVA FASE DE SITUACIÓN ALUMNOS/TRABAJADORES. 7 DICIEMBRE 2018.
ACTA PROVISIONAL FASE DE ENTREVISTAS ALUMNOS/TRABAJADORES. 12 DICIEMBRE 2018.
ACTA DEFINITIVA SELECCIÓNALUMNOS/TRABAJADORES 21/12/2018

 

Llistat  de valoració provisional de projectes presentats a la província d'Alacant. Les entitats sol·licitants podran fer les al·legacions l'1 d'octubre al 16 d'octubre del 2018, ambdós inclosos.

L'Ajuntament de Muro d'Alcoi sol·licita anualment al Servei Valencià d'Ocupació i Formació (SERVEF) subvencions per al desenvolupament de Taller d'Ocupació.
Actualment, està en funcionament del Taller d'Ocupació "Murocupa't" amb tres itineraris i 30 alumnes. El taller finalitzarà el 28 de desembre de 2018.

En el 2018 s'ha sol·licitat subvenció per al desenvolupament del Taller d'Ocupació "Murocupa't 2" amb tres itineraris i 30 alumnes. En cas de concedir-se el Taller, aquest s'iniciarà el 29 de desembre de 2018.
Les especialitats sol·licitades són:
-AGAR0309 ACTIVITATS AUXILIARS EN CONSERVACIÓ I MILLORA DE MUNTANYES (Certificat de Professionalitat nivell 1) i AGAR0208 REPOBLACIONS FORESTALS I TRACTAMENTS SILVÍCOLES (Certificat de Professionalitat nivell 2)

-SSCS0208 ATENCIÓ SOCIOSANITÀRIA A PERSONES DEPENDENTS EN INSTITUCIONS SOCIALS (Certificat de Professionalitat nivell 2)

-SSCB0209 DINAMITZACIÓ D'ACTIVITATS DE TEMPS LLIURE EDUCATIU INFANTIL I JUVENIL (Certificat de Professionalitat nivell 2) i SSCB0211 DIRECCIÓ I COORDINACIÓ D'ACTIVITATS DE TEMPS LLIURE EDUCATIU INFANTIL I JUVENIL (Certificat de Professionalitat nivell 3)

Les persones destinatàries d'aquest programa hauran de complir els requisits mínims següents:
a) Tindre vint-i-cinc anys o més.
b) Ser desocupades, entenent-se com a tals les demandants d'ocupació no ocupades, registrades en un servei públic d'ocupació.
c) Complir els requisits establits en la normativa aplicable per a formalitzar un CONTRACTE PER A LA FORMACIÓ I L'APRENENTATGE.
Amb caràcter general, i sempre que complisquen els requisits mínims exigits, tindran la consideració de col·lectius prioritaris:
- les dones, en especial les víctimes de violència de gènere
- les persones amb discapacitat
- les persones en situació o risc d'exclusió social
- les persones majors de 55 anys
- les persones amb baixa qualificació
- les persones en desocupació de llarga duració.

DURACIÓ
Un ANY

SALARI
100% SMI = 735,90 €/mes brut

CONTRACTE
Contracte de FORMACIÓ I APRENENTATGE.

Amb la subvenció del: