Taller d'Ocupació

2019

L'Ajuntament de Muro sol·licita anualment a Labora, Servei Valencià d'Ocupació i Formació subvencions per al desenvolupament de Taller d'Ocupació.
Actualment, està en funcionament del Taller d'Ocupació "Murocupa't 2" amb tres itineraris i 30 alumnes. El taller finalitzarà el 28 de desembre de 2019.

En el 2019 s'han sol·licitat subvenció per al desenvolupament del Taller d'Ocupació "Murocupa't 3" amb tres itineraris i 30 alumnes. En cas de concedir-se el Taller, aquest s'iniciarà el 30 de desembre de 2019.
Les especialitats sol·licitades són:
-AGAR0309 ACTIVITATS AUXILIARS EN CONSERVACIÓ I MILLORA DE MUNTANYA (Certificat de Professionalitat nivell 1) i AGAR0208 REPOBLACIONS FORESTALS I TRACTAMENTS SILVÍCOLES (Certificat de Professionalitat nivell 2)

-(ADGD0308) ACTIVITATS DE GESTIÓ ADMINISTRATIVA (Certificat de Professionalitat nivell 2)

-SSCB0209 DINAMITZACIÓ D'ACTIVITATS DE TEMPS LLIURE EDUCATIU INFANTIL I JUVENIL (Certificat de Professionalitat nivell 2) i SSCB0211 DIRECCIÓ I COORDINACIÓ D'ACTIVITATS DE TEMPS LLIURE EDUCATIU INFANTIL I JUVENIL (Certificat de Professionalitat nivell 3)

Les persones destinatàries d'aquest programa hauran de complir els següents requisits mínims:
a) Tindre vint-i-cinc anys o més.
b) Ser desocupades, entenent-se com a tals les demandants d'ocupació no ocupades, registrades en un servei públic d'ocupació.
c) Complir els requisits establits en la normativa d'aplicació per a formalitzar un CONTRACTE PER A LA FORMACIÓ I L'APRENENTATGE.
Amb caràcter general, i sempre que complisquen els requisits mínims exigits, tindran la consideració de col·lectius prioritaris:
- les dones, en especial les víctimes de violència de gènere
- les persones amb discapacitat
- les persones en situació o risc d'exclusió social
- les persones majors de 55 anys
- les persones amb baixa qualificació
- les persones en desocupació de llarga duració.

DURACIÓ
Un ANY

SALARI
100% SMI = 900,00 €/mes brut

CONTRACTE
Contracte de FORMACIÓ I APRENENTATGE.

Amb la subvenció del: 

 

 

2018

1 ACTA CONSTITUCIÓN GRUPO TRABAJO MIXTO TALLER EMPLEO "MUROCUPA'T 2" FOTAE/2018/5/03
CALENDARIO ACTUACIONES TALLER EMPLEO "MUROCUPA'T 2" FOTAE/2018/5/03

PERSONAL DIRECTIVO, DOCENTE Y AUXILIAR ADMINISTRATIVO
BASES PARA LA SELECCIÓN DE PERSONAL DIRECTIVO, DOCENTE Y AUXILIAR ADMINISTRATIVO TALLER EMPLEO "MUROCUPA'T 2" FOTAE/2018/5/03
SOLICITUD
CURRICULUM (ANEXO III)
ACTA PROVISIONAL FASE BAREMACIÓN MÉRITOS PDDA 5/12/2018
ACTA DEFINITIVA FASE BAREMACIÓN MÉRITOS PDDA CON CONVOCATORIA DE ENTREVISTA 12/12/2018
ACTA PROVISIONAL FASE ENTREVISTA PDDA 17/12/2018
ACTA DEFINITIVA SELECCIÓN PDDA 21/12/2018

PERSONAL DOCENTE DE SOPORTE DE ALFABETIZACIÓN INFORMÁTICA
ACTA SELECCIÓ PERSONAL DOCENT DE SUPORT D'ALFABETITZACIÓ INFORMÀTICA
CALENDARI ACTUACIONS PERSONAL DOCENT DE SUPORT D'ALFABETITZACIÓ INFORMÀTICA
BASES PER A LA SELECCIÓ DE PERSONAL DIRECTIU, DOCENTE Y AUXILIAR ADMINISTRATIU TALLER OCUPACIÓ "MUROCUPA'T 2" FOTAE/2018/5/03
SOL·LICITUD
CURRÍCULUM (ANNEX III)
ACTA PROVISIONAL FASE VALORACIÓN DE MÉRITOS PERSONAL DOCENTE DE SOPORTE DE ALFABETITZACIÓN INFORMÁTICA
ANEXO II - INFORMACIÓN ENTREVISTA 23/04/2019
ACTA DEFINITIVA FASE VALORACIÓN DE MÉRITOS PERSONAL DOCENTE DE SOPORTE DE ALFABETITZACIÓN INFORMÁTICA
ACTA PROVISIONAL FASE ENTREVISTAS PERSONAL DOCENTE DE SOPORTE DE ALFABETITZACIÓN INFORMÁTICA
ACTA DEFINITIVA PERSONAL DOCENTE DE SOPORTE DE ALFABETITZACIÓN INFORMÁTICA

ALUMNOS/TRABAJADORES
BASES PARA LA SELECCIÓN DEL ALUMNADO/TRABAJADOR PARTICIPANTE EN EL TALLER EMPLEO "MUROCUPA'T 2" FOTAE/2018/5/03
ACTA PROVISIONAL FASE DE SITUACIÓN ALUMNOS/TRABAJADORES. 30 NOVIEMBRE 2018.
ACTA DEFINITIVA FASE DE SITUACIÓN ALUMNOS/TRABAJADORES. 7 DICIEMBRE 2018.
ACTA PROVISIONAL FASE DE ENTREVISTAS ALUMNOS/TRABAJADORES. 12 DICIEMBRE 2018.
ACTA DEFINITIVA SELECCIÓNALUMNOS/TRABAJADORES 21/12/2018

ALUMNO/A ESPECIALIDAD AGAR0208  REPOBLACIONES FORESTALES Y TRATAMIENTOS SILVÍCOLAS.
ACTA SELECCIÓN ALUMNO/A ESPECIALIDAD AGAR0208  REPOBLACIONES FORESTALES Y TRATAMIENTOS SILVÍCOLAS.
CALENDARIO SELECCIÓN ALUMNO/A ESPECIALIDAD AGAR0208  REPOBLACIONES FORESTALES Y TRATAMIENTOS SILVÍCOLAS.
ACTA PROVISIONAL FASE DE SITUACIÓN ALUMNO/A ESPECIALIDAD AGAR0208 REPOBLACIONES FORESTALES Y TRATAMIENTOS SILVÍCOLAS.
ACTA DEFINITIVA FASE DE SITUACIÓN ALUMNO/A ESPECIALIDAD AGAR0208 REPOBLACIONES FORESTALES Y TRATAMIENTOS SILVÍCOLAS.
CONVOCATORIA ENTREVISTAS DIA 10 DE JUNIO ALUMNO/A ESPECIALIDAD AGAR0208 REPOBLACIONES FORESTALES Y TRATAMIENTOS SILVÍCOLAS.
ACTA PROVISIONAL FASE DE ENTREVISTAS ALUMNO/A ESPECIALIDAD AGAR0208 REPOBLACIONES FORESTALES Y TRATAMIENTOS SILVÍCOLAS.
ACTA DEFINITIVA SELECCIÓN ALUMNO/A ESPECIALIDAD AGAR0208 REPOBLACIONES FORESTALES Y TRATAMIENTOS SILVÍCOLAS.