Programes de Foment d'Ocupació

L'Ajuntament de Muro sol·licita anualment al LABORA Servei Valencià d'Ocupació i Formació subvencions per a la contractació de personal en ocupacions d'interés social i a la comunitat.

PROGRAMA ENCUJU 2019. Concedido una subvención inicial de 48.618,64 €.

INFORMACIÓ RELATIVA ALS LLOCS DE TREBALL SOL·LICITATS INICIALMENT PER L'AJUNTAMENT DE MURO DINS DEL PROGRAMA D'INCENTIUS A LA CONTRACTACIÓ DE PERSONES JOVES QUALIFICADES PER ENTITATS LOCALS, EN EL MARC DEL SISTEMA NACIONAL DE GARANTIA JUVENIL – EMCUJU -, ANUALITAT 2019.
Vista la Resolució de 13 de maig de 2019, del director general de LABORA Servei Valencià d'Ocupació i Formació, per la qual es convoca per a l'exercici 2019 el programa d'incentius a la contractació de persones joves qualificades per entitats locals, en el marc del Sistema Nacional de Garantia Juvenil, publicada en DOGV núm. 8550 de 17 de maig de 2019, l'Ajuntament de Muro ha sol·licitat subvenció per a les previsions de contractació següents.

Els INTERESSATS hauran de complir els requisits per a cada programa:
Les persones destinatàries finals d'aquestes subvencions són les persones joves majors de 16 anys que, tenint una qualificació professional reconeguda pel sistema de formació professional per a l'ocupació o del sistema educatiu, figuren inscrites en el fitxer del Sistema Nacional de Garantia Juvenil en l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana i tinguen la condició de beneficiàries del Sistema Nacional de Garantia Juvenil.
2. S'entendrà que la persona jove té una qualificació professional en els termes establits en l'apartat anterior quan es trobe en possessió d'alguna de les titulacions següents:
a) Llicenciat o diplomat universitari, enginyer o enginyer tècnic, arquitecte o arquitecte tècnic.
b) Grau universitari.
c) Estudis de postgrau universitari.
d) Doctorat.
e) Tècnic o tècnic superior de Formació Professional Reglada, de la formació professional específica.
f)  Altres titulacions oficialment reconegudes com a equivalents a les anteriors.
g) Certificat de professionalitat.

Característiques dels CONTRACTES:
Els contractes de treball a realitzar seran d'una duració determinada de 12 mesos a jornada completa i mitjançant la modalitat de pràctiques.

PUESTOS de trabajo a contratar: 3.
GRUP C1 (grup cotització 5)

- 2 Administrativos/as, conocimientos de informática, procesador de textos y de hojas de cálculo. Con la titulación habilitante para poder hacer contrato en prácticas.
ACTA DE BAREMACIÓN
1 (grup cotització 3)
- 1 Técnico en Animación Sociocultural o asimilado. Con la titulación habilitante para poder hacer contrato en prácticas.
ACTA DE BAREMACIÓN

PROGRAMA EMPUJU 2019. Concedido una subvención inicial de 30.414,48 €.

INFORMACIÓ RELATIVA ALS LLOCS DE TREBALL A CONTRACTAR PER L'AJUNTAMENT DE MURO DINS DEL PROGRAMA D'INCENTIUS A LA CONTRACTACIÓ DE PERSONES JOVES PER ENTITATS LOCALS, EN EL MARC DEL SISTEMA NACIONAL DE GARANTIA JUVENIL – EMPUJU -, ANUALITAT 2019.

Vista la Resolució de de 13 de maig de 2019, del director general de LABORA Servei Valencià d'Ocupació i Formació, per la qual es convoca per a l'exercici 2019 el programa d'incentius a la contractació de persones joves per entitats locals, en el marc del Sistema Nacional de Garantia Juvenil, publicada en DOGV núm. 8550 de 17 de maig de 2019, l'Ajuntament de Muro ha sol·licitat subvenció per a les previsions de contractació següents.

Els INTERESSATS hauran de complir els requisits per a cada programa:
Les persones destinatàries finals d'aquestes subvencions són les persones jóvens majors de 16 anys que figuren inscrites en el fitxer del Sistema Nacional de Garantia Juvenil en l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana i tinguen la condició de beneficiàries del Sistema Nacional de Garantia Juvenil.

Característiques dels CONTRACTES:
Els contractes de treball a realitzar seran d'una duració determinada de 12 mesos a jornada completa.

Llocs de Treball a contractar: 2
GRUP E (grup cotització 10)

- 2 Peón Albañil. Con carné tipo B para realizar traslados de enseres. Preferible conocimientos de jardinería. Jornada a determinar incluyendo fines de semana.
ACTA DE BAREMACIÓN

.

PROGRAMA EMCORP 2019. Concedido una subvención inicial de 28.603,45 €.

INFORMACIÓN RELATIVA A LOS PUESTOS DE TRABAJO QUE SE VAN A CONTRATAR POR EL AYUNTAMIENTO DE MURO DENTRO DEL PROGRAMA DE SUBVENCIONES DESTINADAS A LA CONTRATACIÓN DE PERSONAS DESEMPLEADAS DE AL MENOS 30 AÑOS DE EDAD POR CORPORACIONES LOCALES DE LA COMUNITAT VALENCIANA, ANUALIDAD 2019.

Vista la Resolución de de 5 de junio de 2019, del director general de LABORA Servicio Valenciano de Empleo y Formación, por la que se convocan para el ejercicio 2019 las subvenciones destinadas a la contratación de personas desempleadas de al menos 30 años de edad, en colaboración con corporaciones locales de la Comunitat Valenciana, reguladas en la Orden 8/2016, de 7 de julio, de la Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo.

Los INTERESADOS deberán cumplir los requisitos para cada programa:
Ser desempleadas de al menos 30 años de edad, inscritas como demandantes de empleo en los Espais LABORA de la Generalitat. Demandar las ocupaciones solicitadas mediante oferta de empleo del Ayuntamiento que, en todo caso, deberán estar contenidas en la Clasificación Nacional de Ocupaciones (C.N.O).

Características de los CONTRATOS:
Los contratos de trabajo a realizar serán de una duración determinada de 6 meses y 22 días a jornada completa.

PUESTOS de trabajo a contratar: 2.
GRUPO C2 (grupo cotización 8)

- 1 Oficial Albañil para tareas de obra, jardinería y oficios múltiples. Con carné de conducir tipo B y 24 meses de experiencia en Oficial Albañil.
ACTA DE BAREMACIÓN
GRUPO E (grupo cotización 10)
- 1 Conserje, para tareas propias de conserje en área de cultura u deportes. Con carné de conducir tipo B.
ACTA DE BAREMACIÓN