Programes de Foment d'Ocupació

L'Ajuntament de Muro sol·licita anualment al LABORA Servei Valencià d'Ocupació i Formació subvencions per a la contractació de personal en ocupacions d'interés social i a la comunitat.

En el 2019, en data de hui, s'han sol·licitat les subvencions següents per a la contractació de desocupats: programa EMCUJU i programa EMPUJU.

PROGRAMA ENCUJU 2019

INFORMACIÓ RELATIVA ALS LLOCS DE TREBALL SOL·LICITATS INICIALMENT PER L'AJUNTAMENT DE MURO DINS DEL PROGRAMA D'INCENTIUS A LA CONTRACTACIÓ DE PERSONES JOVES QUALIFICADES PER ENTITATS LOCALS, EN EL MARC DEL SISTEMA NACIONAL DE GARANTIA JUVENIL – EMCUJU -, ANUALITAT 2019.

ÉS UNA PREVISIÓ INICIAL PENDENT DE SI CONCEDEIX LA SUBVENCIÓ I EN QUINA QUANTIA.
Vista la Resolució de 13 de maig de 2019, del director general de LABORA Servei Valencià d'Ocupació i Formació, per la qual es convoca per a l'exercici 2019 el programa d'incentius a la contractació de persones joves qualificades per entitats locals, en el marc del Sistema Nacional de Garantia Juvenil, publicada en DOGV núm. 8550 de 17 de maig de 2019, l'Ajuntament de Muro ha sol·licitat subvenció per a les previsions de contractació següents.

Els INTERESSATS hauran de complir els requisits per a cada programa:
Les persones destinatàries finals d'aquestes subvencions són les persones joves majors de 16 anys que, tenint una qualificació professional reconeguda pel sistema de formació professional per a l'ocupació o del sistema educatiu, figuren inscrites en el fitxer del Sistema Nacional de Garantia Juvenil en l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana i tinguen la condició de beneficiàries del Sistema Nacional de Garantia Juvenil.
2. S'entendrà que la persona jove té una qualificació professional en els termes establits en l'apartat anterior quan es trobe en possessió d'alguna de les titulacions següents:
a) Llicenciat o diplomat universitari, enginyer o enginyer tècnic, arquitecte o arquitecte tècnic.
b) Grau universitari.
c) Estudis de postgrau universitari.
d) Doctorat.
e) Tècnic o tècnic superior de Formació Professional Reglada, de la formació professional específica.
f)  Altres titulacions oficialment reconegudes com a equivalents a les anteriors.
g) Certificat de professionalitat.

Característiques dels CONTRACTES:
Els contractes de treball a realitzar seran d'una duració determinada de 12 mesos a jornada completa i mitjançant la modalitat de pràctiques.

Llocs de Treball sol·licitats inicialment:
GRUP C1 (grup cotització 5)

- 3 Administratius/es GRUP C
1 (grup cotització 3)
- 1 tècnic superior en Administració de Sistemes Informàtics en xarxa o assimilat.

INFORMACIÓ RELATIVA ALS LLOCS DE TREBALL SOL·LICITATS INICIALMENT PER L'AJUNTAMENT DE MURO DINS DEL PROGRAMA D'INCENTIUS A LA CONTRACTACIÓ DE PERSONES JOVES PER ENTITATS LOCALS, EN EL MARC DEL SISTEMA NACIONAL DE GARANTIA JUVENIL – EMPUJU -, ANUALITAT 2019.

ÉS UNA PREVISIÓ INICIAL PENDENT DE SI CONCEDEIX LA SUBVENCIÓ I EN QUINA QUANTIA.
Vista la Resolució de de 13 de maig de 2019, del director general de LABORA Servei Valencià d'Ocupació i Formació, per la qual es convoca per a l'exercici 2019 el programa d'incentius a la contractació de persones joves per entitats locals, en el marc del Sistema Nacional de Garantia Juvenil, publicada en DOGV núm. 8550 de 17 de maig de 2019, l'Ajuntament de Muro ha sol·licitat subvenció per a les previsions de contractació següents.

Els INTERESSATS hauran de complir els requisits per a cada programa:
Les persones destinatàries finals d'aquestes subvencions són les persones jóvens majors de 16 anys que figuren inscrites en el fitxer del Sistema Nacional de Garantia Juvenil en l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana i tinguen la condició de beneficiàries del Sistema Nacional de Garantia Juvenil.

Característiques dels CONTRACTES:
Els contractes de treball a realitzar seran d'una duració determinada de 12 mesos a jornada completa.

Llocs de Treball sol·licitats inicialment:
GRUP E (grup cotització 10)

- 2 peons oficis múltiples jardineria.

.

PROGRAMA EMCORP 2019

INFORMACIÓN RELATIVA A LOS PUESTOS DE TRABAJO SOLICITADOS POR EL AYUNTAMIENTO DE MURO INICIALMENTE DENTRO DEL PROGRAMA DE SUBVENCIONES DESTINADAS A LA CONTRATACIÓN DE PERSONAS DESEMPLEADAS DE AL MENOS 30 AÑOS DE EDAD POR CORPORACIONES LOCALES DE LA COMUNITAT VALENCIANA, ANUALIDAD 2019.

Vista la Resolución de de 5 de junio de 2019, del director general de LABORA Servicio Valenciano de Empleo y Formación, por la que se convocan para el ejercicio 2019 las subvenciones destinadas a la contratación de personas desempleadas de al menos 30 años de edad, en colaboración con corporaciones locales de la Comunitat Valenciana, reguladas en la Orden 8/2016, de 7 de julio, de la Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo.

Los INTERESADOS deberán cumplir los requisitos para cada programa:
Ser desempleadas de al menos 30 años de edad, inscritas como demandantes de empleo en los Espais LABORA de la Generalitat. Demandar las ocupaciones solicitadas mediante oferta de empleo del Ayuntamiento que, en todo caso, deberán estar contenidas en la Clasificación Nacional de Ocupaciones (C.N.O).

PUESTOS de trabajo solicitados en solicitud de subvención:

GRUPO A2 (grupo cotización 2)
- 1 Arquitecto Técnico, con titulación habilitante, con conocimientos de ofimática.
- 1 Diplomado/a Informática.
- 1 Ingeniero Técnico.
- 1 Gestor/a documental.
- 1 Educador Social-Mediador Intercultural.
- 3 Profesores/Docentes.
- 1 Diplomado en Administración y dirección de Empresas, Empresariales o asimilable.

GRUPO C1 (grupo cotización 5)

- 1 Delineante, con titulación de Técnico Superior en Proyectos de Obra Civil o en proyectos de edificación.
- 1 TASOC, con titulación habilitante.
- 1 Informador Turístico/Guía Turístico, con titulación de Técnico Superior en Guía, Información y Asistencias Turísticas.

GRUPO C2 (grupo cotización 7)
- 5 Auxiliar administrativo, con titulación mínima de FP1 en la especialidad.

GRUPO C2 (grupo cotización 8)
- 4 Oficial albañil.
- 2 Oficial Pintor.
- 2 Oficial Jardinería.
- 2 Oficial Trabajos Forestales.
- 1 Oficial Fontanería.

GRUPO E (grupo cotización 6)
- 1 Peón de Limpieza de edificios.
- 2 Conserje de edificios o asimilable.