Programes de Foment d'Ocupació

L'Ajuntament de Muro sol·licita anualment al LABORA Servei Valencià d'Ocupació i Formació subvencions per a la contractació de personal en ocupacions d'interés social i a la comunitat.

PROGRAMA ENCUJU 2019. Concedido una subvención inicial de 48.618,64 €.

INFORMACIÓ RELATIVA ALS LLOCS DE TREBALL SOL·LICITATS INICIALMENT PER L'AJUNTAMENT DE MURO DINS DEL PROGRAMA D'INCENTIUS A LA CONTRACTACIÓ DE PERSONES JOVES QUALIFICADES PER ENTITATS LOCALS, EN EL MARC DEL SISTEMA NACIONAL DE GARANTIA JUVENIL – EMCUJU -, ANUALITAT 2019.
Vista la Resolució de 13 de maig de 2019, del director general de LABORA Servei Valencià d'Ocupació i Formació, per la qual es convoca per a l'exercici 2019 el programa d'incentius a la contractació de persones joves qualificades per entitats locals, en el marc del Sistema Nacional de Garantia Juvenil, publicada en DOGV núm. 8550 de 17 de maig de 2019, l'Ajuntament de Muro ha sol·licitat subvenció per a les previsions de contractació següents.

Els INTERESSATS hauran de complir els requisits per a cada programa:
Les persones destinatàries finals d'aquestes subvencions són les persones joves majors de 16 anys que, tenint una qualificació professional reconeguda pel sistema de formació professional per a l'ocupació o del sistema educatiu, figuren inscrites en el fitxer del Sistema Nacional de Garantia Juvenil en l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana i tinguen la condició de beneficiàries del Sistema Nacional de Garantia Juvenil.
2. S'entendrà que la persona jove té una qualificació professional en els termes establits en l'apartat anterior quan es trobe en possessió d'alguna de les titulacions següents:
a) Llicenciat o diplomat universitari, enginyer o enginyer tècnic, arquitecte o arquitecte tècnic.
b) Grau universitari.
c) Estudis de postgrau universitari.
d) Doctorat.
e) Tècnic o tècnic superior de Formació Professional Reglada, de la formació professional específica.
f)  Altres titulacions oficialment reconegudes com a equivalents a les anteriors.
g) Certificat de professionalitat.

Característiques dels CONTRACTES:
Els contractes de treball a realitzar seran d'una duració determinada de 12 mesos a jornada completa i mitjançant la modalitat de pràctiques.

LLOCS de treball a contratar: 3.
GRUP C1 (grup cotització 5)

- 2 administratius/ves, coneixements d'informàtica, processador de textos i de full de càlcul. Amb la titulació habilitant per a poder fer contracte en pràctiques.
ACTA DE BAREMACIÓ
1 (grup cotització 3)
- 1 tècnic en Animació Sociocultural o asimilat. Amb la titulació habilitant per a poder fer contracte en pràctiques.
ACTA DE BAREMACIÓ

PROGRAMA EMPUJU 2019. Concedido una subvención inicial de 30.414,48 €.

INFORMACIÓ RELATIVA ALS LLOCS DE TREBALL A CONTRACTAR PER L'AJUNTAMENT DE MURO DINS DEL PROGRAMA D'INCENTIUS A LA CONTRACTACIÓ DE PERSONES JOVES PER ENTITATS LOCALS, EN EL MARC DEL SISTEMA NACIONAL DE GARANTIA JUVENIL – EMPUJU -, ANUALITAT 2019.

Vista la Resolució de de 13 de maig de 2019, del director general de LABORA Servei Valencià d'Ocupació i Formació, per la qual es convoca per a l'exercici 2019 el programa d'incentius a la contractació de persones joves per entitats locals, en el marc del Sistema Nacional de Garantia Juvenil, publicada en DOGV núm. 8550 de 17 de maig de 2019, l'Ajuntament de Muro ha sol·licitat subvenció per a les previsions de contractació següents.

Els INTERESSATS hauran de complir els requisits per a cada programa:
Les persones destinatàries finals d'aquestes subvencions són les persones jóvens majors de 16 anys que figuren inscrites en el fitxer del Sistema Nacional de Garantia Juvenil en l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana i tinguen la condició de beneficiàries del Sistema Nacional de Garantia Juvenil.

Característiques dels CONTRACTES:
Els contractes de treball a realitzar seran d'una duració determinada de 12 mesos a jornada completa.

Llocs de Treball a contractar: 2
GRUP E (grup cotització 10)

- 2 peó obrer. Amb carnet tipus B per a realitzar trasllats d'efectes. Preferible coneixements de jardineria. Jornada a determinar incloent-hi caps de setmana.
ACTA DE BAREMACIÓN

.

PROGRAMA EMCORP 2019. Concedit una subvenció inicial de 28.603,45 €.

INFORMACIÓ RELATIVA ALS LLOCS DE TREBALL QUE ES CONTRACTARAN PER L'AJUNTAMENT DE MURO DINS DEL PROGRAMA DE SUBVENCIONS DESTINADES A LA CONTRACTACIÓ DE PERSONES DESOCUPADES DE COM A MÍNIM 30 ANYS D'EDAT PER A CORPORACIONS LOCALS DE LA COMUNITAT VALENCIANA, ANUALITAT 2019.

Vista la Resolució de de 5 de juny de 2019, del director general de LABORA Servei Valencià d'Ocupació i Formació, per la qual es convoquen per a l'exercici 2019 les subvencions destinades a la contractació de persones desocupades de com a mínim 30 anys d'edat, en col·laboració amb corporacions locals de la Comunitat Valenciana, regulades en l'Orde 8/2016, de 7 de juliol, de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball.

Els INTERESSATS hauran de complir els requisits per a cada programa:
Ser desocupades de com a mínim 30 anys d'edat, inscrites com a demandants d'ocupació en els espais LABORA de la Generalitat. Demandar les ocupacions sol·licitades mitjançant oferta d'ocupació de l'Ajuntament que, en tot cas, hauran d'estar contingudes en la Classificació Nacional d'Ocupacions (CNO).

Característiques dels CONTRACTES:
Els contractes de treball a realitzar seran d'una duració determinada de 6 mesos i 22 dies a jornada completa.

Llocs de treball a contractar: 2.
GRUP C2 (grup cotització 8)

- 1 oficial obrer per a tasques d'obra, jardineria i oficis múltiples. Amb permís de conduir tipus B i 24 mesos d'experiència en oficial obrer.

ACTA DE BAREMACIÓ
GRUP E (grup cotització 10)
- 1 conserge, per a tasques pròpies de conserge en àrea de cultura o esports. Amb carnet de conduir tipus B.
ACTA DE BAREMACIÓ