Formació Professional Bàsica (Antic PCPI)

Definició

La nova Formació Professional Bàsica substitueix als antics Programes de Qualificació Professional Inicial (PQPI) però amb característiques molt diferents i superar-la permet l'obtenció d'un títol del sistema educatiu, amb validesa acadèmica i professional.

Aquest títol permet la progressió en el sistema educatiu, l'exercici qualificat d'una professió i té els mateixos efectes laborals que el títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria per a l'accés a ocupacions públiques i privades.

Té caràcter gratuït i una duració de 2 anys, 2.000 hores de formació teoricopràctiques, de les quals 240 hores hauran de desenvolupar-se en centres de treball. Serà d'oferta obligatòria, si bé el seu accés està condicionat al previ compliment dels requisits indicats a continuació.

Requisits d'accés

L'accés a la Formació Professional Bàsica requerirà el compliment simultani de les condicions següents:

 •  Tindre complits 15 anys o complir-los durant l'any natural en curs i no superar els 17 anys en el moment de l'accés ni durant l'any natural en curs.
 •  Haver cursat el primer cicle d'ESO (fins a tercer d'ESO inclusivament) o, excepcionalment, el segon curs de l'ESO.
 •  Haver sigut proposat per l'equip docent d'ESO.

Els alumnes i alumnes podran romandre cursant un cicle de Formació Professional Bàsica durant un màxim de quatre anys.

Titulació

La superació d'aquesta modalitat formativa suposa l'obtenció del títol Professional Bàsic corresponent a les ensenyances cursades.

Estructura

La Formació Professional Bàsica està formada per cicles formatius organitzats en mòduls professionals. La duració dels cicles formatius de Formació Professional Bàsica serà de dos anys acadèmics. No obstant això, els alumnes podran romandre cursant un cicle de Formació Professional Bàsica durant un màxim de quatre anys.

Els mòduls professionals són:

 • Mòduls associats a unitats de competència del Catàleg Nacional de Qualificacions Professionals.

 • Mòdul de Comunicació i Societat I i II, que inclourà les matèries següents:

  • Llengua Castellana.

  • Llengua Estrangera.

  • Ciències Socials.

  • Si és el cas, Llengua Cooficial.

 • Mòdul de Ciències Aplicades I i II, que inclourà les matèries següents:

  • Matemàtiques Aplicades al Context Personal i d'Aprenentatge d'un Camp Professional.

  • Ciències Aplicades al Context Personal i d'Aprenentatge d'un Camp Professional.

 • Mòdul de Formació en centres de treball.

Eixides

El títol de Formació Professional Bàsic permetrà accedir a:

 • El títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria (ESO), superant la prova d'avaluació final de l'Educació Secundària Obligatòria.

 • Els cicles formatius de Grau Mitjà del sistema educatiu.

Títols disponibles de Formació Professional Bàsica

Per a la implantació de la LOMCE, i després de consulta amb les comunitats autònomes, el Govern va aprovar dos reials decrets que van establir 21 títols de Formació Professional Bàsica i els seus corresponents currículums bàsics, així com aquells altres aspectes de l'ordenació acadèmica que, sense perjudici de les competències atribuïdes a les administracions educatives en la matèria, asseguren una formació comuna i garanteixen la validesa dels títols en tot l'Estat. Recentment, s'ha publicat un nou reial decret que afig sis nous títols.

Aquests títols formen part del Catàleg de títols de Formació Professional, catàleg que sempre està obert a la seua actualització i a la inclusió de nous títols en funció de les necessitats dels sectors productius i de la societat.

 •  Serveis Administratius.
 •  Electricitat i Electrònica.
 •  Fabricació i Muntatge.
 •  Informàtica i Comunicacions.
 •  Cuina i Restauració.
 •  Manteniment de Vehicles.
 •  Agricultura i Jardineria.
 •  Perruqueria i Estètica.
 •  Serveis Comercials.
 •  Fusteria i Moble.
 •  Reforma i Manteniment d'Edificis.
 •  Arreglament i Reparació d'Articles Tèxtils i de Pell.
 •  Tapisseria i Cortinatge.
 •  Vidrieria i Terrisseria.
 •  Forn i pastisseria.
 •  Activitats domèstiques i neteja d'edificis.
 •  Manteniment de vivenda.
 •  Fabricació d'elements metàl·lics.
 •  Instal·lacions electrotècniques i mecànica.
 •  Manteniment d'embarcacions esportives i de recreació.

Efectes de la superació dels cicles de Formació Professional Bàsica.

 •  Inserció laboral: L'obtenció del títol de Tècnic Professional Bàsic de la família corresponent permet la inserció en el mercat laboral de forma qualificada.
 •  Graduat en ESO: Permet obtindre el títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria després de realitzar l'avaluació final d'ESO per l'opció d'ensenyances acadèmiques o aplicades, en relació amb les matèries del bloc d'assignatures troncals que com a mínim s'hagen de cursar en l'opció que trie l'alumne o alumna. La qualificació final d'Educació Secundària Obligatòria serà la nota obtinguda en l'avaluació final d'Educació Secundària Obligatòria.
 •  Promoció a Grau Mitjà: El títol de Tècnic Professional Bàsic permetrà l'accés als cicles formatius de Grau Mitjà.

Legislació

Reial decret 127/2014, de 28 de febrer , pel qual es regulen aspectes específics de la Formació Professional Bàsica de les ensenyances de Formació Professional del sistema educatiu, s'aproven catorze títols professionals bàsics, es fixen els seus currículums bàsics i es modifica el Reial decret 1850/2009, de 4 de desembre, sobre expedició de títols acadèmics i professionals corresponents a les ensenyances establides en la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació.