Ensenyaments d'idiomes

Els Ensenyaments d'idiomes de règim especial s'imparteixen en les Escoles Oficials d'Idiomes i tenen com fi capacitar a l'alumnat per a l'ús de l'idioma. 

Les Escoles Oficials d'Idiomes són institucions de titularitat pública, és a dir depenents del Ministeri d'Educació, Política Social i Esport o de les Comunitats Autònomes, que ofereixen un ensenyament públic no universitària per a adults. 

Els ensenyaments d'idiomes de règim especial impartides en les Escoles Oficials d'Idiomes s'estableixen i defineixen en el capítol VII (Ensenyaments d'Idiomes) de la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'Educació, (LOE).

Els aspectes bàsics del currículum d'aquests ensenyaments, que s'impartiran en les EEOOII a partir del curs 2007-2008, es fixen en el Reial decret 1629/2006, de 29 de desembre

Els ensenyaments d'idiomes de règim especial tenen per objecte capacitar a l'alumnat per a l'ús adequat dels diferents idiomes, fora de les etapes ordinàries del sistema educatiu, i s'organitzen en els nivells Bàsic, Intermedi i Avançat, corresponents als nivells A2, B1 i B2 del Consell d'Europa. 

Les Escoles Oficials d'Idiomes podran impartir cursos especialitzats per al perfeccionament de competències en idiomes tant en els nivells Bàsic, Intermedi i Avançat com en els nivells C1 i C2 del Consell d'Europa segons aquests nivells es defineixen en el Marc Comú Europeu de Referència per a les Llengües.

Quins idiomes estudiar

 En les Escoles Oficials d'Idiomes s'imparteixen ensenyaments dels idiomes alemany, àrab, xinès, danès, finès, francès, grec, anglès, irlandès, italià, japonès, neerlandès, portuguès, romanès, rus, suec, llengües co-oficials de les Comunitats Autònomes i espanyol com llengua estrangera. 

En el Reial decret 1629/2006, de 29 de desembre, s'estableixen els ensenyaments mínims que haurien de formar part dels currículums que les Administracions educatives establisquen per als nivells intermedi i avançat d'aquests idiomes. 

Cada Administració educativa fa l'oferta que considera més adequada en funció de les necessitats dels alumnes en les respectives Comunitats Autònomes.

Modalitat oficial presencial 

L'alumne assisteix regularment a classe al llarg d'un curs acadèmic. L'oferta del nombre de grups, així com els horaris i tipus, per a cadascun dels idiomes i cursos, es fan públics abans de l'inici del procés de matrícula en l'Escola Oficial d'Idiomes corresponent.

Cursos d'Actualització i Especialització

D'acord amb el que establisquen les Administracions educatives, les Escoles Oficials d'Idiomes podran impartir cursos especialitzats per al perfeccionament de competències en idiomes i per a la formació del professorat i d'altres col•lectius professionals. Aquests cursos cobriran competències tant en els nivells Bàsic, Intermedi i Avançat com en els nivells C1 i C2 del Consell d'Europa segons aquests nivells es defineixen en el Marc Comú Europeu de Referència per a les Llengües. 

Alguns departaments didàctics organitzen cursos monogràfics destinats a cobrir necessitats específiques d'aprenentatge com traducció, destreses orals, o llenguatges especialitzats, entre uns altres.

Ensenyament a distància  

Per a donar una resposta adequada a la formació permanent de les persones adultes, les Administracions educatives poden integrar en les escoles oficials d'idiomes els ensenyaments d'idiomes a distància. En l'actualitat el programa That’s English! ofereix els continguts de nivell Bàsic i de nivell Intermedi dels ensenyaments d'idiomes de règim especial en dos cursos acadèmics, respectivament. 

Aquests cursos s'articulen al seu torn en mòduls (Ordre ESD/1742/2008, de 17 de juny. B.O.I. de 19 de juny de 2008)

Modalitat lliure

Dóna dret exclusivament a la realització de les proves oficials per a l'obtenció dels certificats dels diferents nivells.

Certificació

Les Escoles Oficials d'Idiomes expedeixen certificats oficials dels nivells Bàsic, Intermedi i Avançat per a vint idiomes. 

La superació de les exigències acadèmiques establertes per a cadascun dels nivells dels ensenyaments d'idiomes donarà dret a l'obtenció del certificat acreditatiu corresponent. Per a obtenir els certificats dels nivells Intermedi i Avançat serà necessària la superació d'unes proves terminals específiques de certificació. 

Les Administracions educatives regularan aquestes proves, que haurien de ser avaluades prenent com referència els objectius, competències i criteris d'avaluació establerts per a cada nivell en els currículums dels idiomes respectius. 

Els alumnes tindran almenys una convocatòria anual de proves per a l'obtenció dels certificats corresponents dels nivells Intermedi i Avançat. 

Amb la finalitat de seguir les recomanacions del Consell d'Europa per a l'ús del Portfolio Europeu de les Llengües , als alumnes que no obtinguen el certificat de nivell Intermedi o del nivell Avançat se'ls podrà expedir, a petició dels mateixos, una certificació acadèmica d'haver arribat a el domini requerit en algunes de les destreses que les proves corresponents avaluen, d'acord amb les condicions que les Administracions educatives determinen.

Proves en el Sistema Escolar

D'acord amb el disposat en l'article 62 de la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'Educació (LOE), les Administracions educatives facilitaran la realització de proves homologades per a obtenir la certificació oficial del coneixement de les llengües cursades pels alumnes d'Educació Secundària Obligatòria i Formació Professional.