Ensenyaments artístics

Els ensenyaments artístics tenen com finalitat proporcionar a l'alumnat una formació artística de qualitat i garantir la qualificació dels futurs professionals de la música, la dansa, l'art dramàtic, les arts plàstiques i el disseny. 

Són ensenyaments artístics les següents: els ensenyaments elementals de música i de dansa, els ensenyaments artístics professionals de música i dansa, així com els graus mig i superior d'arts plàstiques i disseny, i els ensenyaments artístics superiors que agrupen els estudis superiors de música i de dansa, els ensenyaments d'art dramàtic, els ensenyaments de conservació i restauració de béns culturals, els estudis superiors de disseny i els estudis superiors d'arts plàstiques, entre els quals s'inclouen els estudis superiors de ceràmica i els estudis superiors del vidre. 

La superació dels ensenyaments professionals de música o de dansa dóna dret a l'obtenció del títol professional corresponent. L'alumnat que finalitza aquests ensenyaments obté el títol de Batxiller si supera les matèries comunes del batxillerat, encara que no hagi realitzat el batxillerat de la modalitat d'arts en la seva via específica de música i dansa. 

Els alumnes que superen el grau mig d'arts plàstiques i disseny reben el títol de Tècnic d'Arts Plàstiques i Disseny en l'especialitat corresponent. Aquest títol permet l'accés directe a la modalitat d'arts de batxillerat. Els alumnes que superen el grau superior d'arts plàstiques i disseny reben el títol de Tècnic Superior d'Arts Plàstiques i Disseny en l'especialitat corresponent. 

Els estudis superiors de música i de dansa s'organitzen en diferents especialitats i consisteixen en un cicle de durada variable segons les seves respectives característiques. Els ensenyaments d'art dramàtic comprenen un sol grau de caràcter superior, de durada adaptada a les característiques d'aquests ensenyaments.

Música

Els ensenyaments artístics de Música tenen com finalitat proporcionar a l'alumnat una formació artística de qualitat i garantir la qualificació dels futurs professionals de la música. Els ensenyaments de Música tenen a més la consideració d'ensenyaments de règim especial. 

Els ensenyaments de Música s'organitzen en: 

  • Ensenyaments elementals de música 
  • Ensenyaments professionals de música 
  • Grau superior de música 

Al marge d'aquests ensenyaments, poden cursar-se estudis de música que no conduïsquen a l'obtenció de títols amb validesa acadèmica o professional en escoles específiques, amb organització i estructura diferents i sense limitació d'edat. La regulació d'aquestes escoles és competència de les Administracions educatives de les Comunitats Autònomes, pel que es recomana consultar la normativa que regula aquestes escoles en la Comunitat Autònoma en la qual es vulguen realitzar els estudis.

Dansa

Els ensenyaments artístics de Dansa tenen com finalitat proporcionar a l'alumnat una formació artística de qualitat i garantir la qualificació dels futurs professionals de la dansa. Els ensenyaments de Dansa tenen a més la consideració d'ensenyaments de règim especial. 

Els ensenyaments de Dansa s'organitzen en: 

  • Ensenyaments elementals de dansa
  • Ensenyaments professionals de dansa 
  • Grau superior de dansa 

Al marge d'aquests ensenyaments, poden cursar-se estudis de dansa que no conduïsquen a l'obtenció de títols amb validesa acadèmica o professional en escoles específiques, amb organització i estructura diferents i sense limitació d'edat. La regulació d'aquestes escoles és competència de les Administracions educatives de les Comunitats Autònomes, pel que es recomana consultar la normativa que regula aquestes escoles en la Comunitat Autònoma en la qual es vulguen realitzar els estudis.

Arts plàstiques i disseny

Els ensenyaments d'Arts Plàstiques i de Disseny comprenen els estudis relacionats amb les arts aplicades, els oficis artístics, el disseny en les seues diverses modalitats i la conservació i restauració de béns culturals. Aquests ensenyaments s'estructuren en els següents nivells educatius: 

  • Ensenyaments professionals d'Arts Plàstiques i Disseny. S'organitzen en cicles formatius de grau mig i de grau superior conduents respectivament al títol de Tècnic i Tècnic Superior d'Arts Plàstiques i Disseny en l'especialitat corresponent. 
  • Ensenyaments artístics superiors, conduents al títol superior en l'especialitat corresponent, equivalent amb caràcter general a Diplomatura universitària o al títol de Grau equivalent. Comprenen els ensenyaments de Conservació i restauració de béns culturals, els estudis superiors de Disseny i els estudis superiors d'Arts Plàstiques.

Art Dramàtic

Finalitat 

Són ensenyaments que tenen com finalitat la formació de professionals, pedagogs i investigadors del fenomen teatral i d'aquelles altres àrees de la comunicació que d'ell emanen. 

Durada 

Un sol grau de 4 cursos acadèmics. 

Titulació 

Títol superior d'Art Dramàtic en l'especialitat corresponent, equivalent amb caràcter general al títol de Llicenciat Universitari.