Formació Professional: Cicles formatius

La Formació Professional és un conjunt d’ensenyaments del sistema educatiu, el valor afegit del qual és la formació pràctica adequada a les necessitats de l’economia i als diferents sectors productius.

Comprén un conjunt de cicles formatius amb una organització modular, de durada variable i continguts teòrics i pràctics adients als diversos camps professionals.

S’estructura en 26 famílies professionals i en dos graus: cicles formatius de grau mitjà i cicles formatius de grau superior. És una opció atractiva, de qualitat i flexible que s’ajusta a las necessitats i interessos personals de cada ciutadà.

Tots els estudis d’FP

En l’actualitat, la Formació Professional Inicial s’organitza en cicles de grau mitjà i grau superior, que capaciten per al treball qualificat en diferents professions i que s’agrupen entorn a 26 famílies professionals.

És responsabilitat del Ministeri d’Educació, el disseny i aprovació dels ensenyaments mínims de cada títol de formació professional.

Famílies professionals

Activitats Físiques i Esportives
Agrària
Arts i artesanies
Edificació i obra civil
Energia i aigua
Hostaleria i turisme
Imatge i so
Indústries Estractives
Instal·lació i Manteniment
Marítim-Pesquer
Seguretat i Medi Ambient
Sanitat
Transport i Manteniment de Vehicles

Administració i Gestió
Arts gràfiques
Comerç i marketing
Electricitat i electrònica
Fabricació mecànica
Imatge personal
Indústries alimentàries
Informàtica i Comunicacions
Fusta, moble i suro
Química
Serveis Socioculturals i a la Comunitat
Tèxtil, confecció i pell
Vidre i ceràmica

Cicles Formatius de Grau Mitjà

Cicles Formatius de Grau Superior

Nous títols d’FP

Tècnic en cuina i gastronomia 

Tècnic en emergèncias sanitàries 

Tècnic en mecanitzat 

Tècnic en forneria, rebosteria i confiteria 

Tècnic superior en gestió d’allotjaments turístics 

Tècnic superior en audiologia protèsica 

Tècnic superior en educació infantil 

Tècnic superior en laboratori d’anàlisi i de control de qualitat 

Tècnic superior en vitivinicultura 

Tècnic superior en programació de la producció en fabricació mecànica 

Tècnic en farmàcia i parafarmàcia 

Tècnic en soldadura i caldereria 

Tècnic en sistemes microinformàtics i xarxes 

Tècnic en serveis de restauració 

Tècnic en instal·lacions elèctriques i automàtiques 

Tècnic superior en desenvolupament de projectes de instal•lacions tèrmiques i de fluids 

Tècnic superior en manteniment de instal•lacions tèrmiques i de fluids 

Tècnic en carrosseria 

Tècnic superior en química industrial 

Tècnic en planta química 

Tècnic superior en construccions metàl•liques 

Tècnic superior en patronatge i moda 

Tècnic en confecció i moda 

Tècnic superior en eficiència energètica i energia solar tèrmica 

Tècnic superior en automoció 

Tècnic superior en desenvolupament i fabricació de productes ceràmics 

Tècnic en olis d’oliva i vins

Nous títols d’FP

Les proves per a l’obtenció dels títols de Formació Professional del sistema educatiu s’ofereixen com una via alternativa per obtindre les titulacions de Tècnic o Tècnic Superior sense necessitat de cursar els ensenyaments de Cicles Formatius de grau mitjà i grau superior.

Les administracions educatives de les distintes comunitats autònomes són les responsables d’organitzar i convocar, almenys una vegada a l’any, aquestes proves.

Les convocatòries d’aquestes inclouran els centres docents públics designats per la seua celebració, així com el període de matriculació i les dates de realització. L’avaluació es realitzarà per Mòduls Professionals i els continguts de les proves es referiran als currículums dels Cicles Formatius vigents.

Proves lliures per l’obtenció de títol:

Per poder presentar-se a aquestes proves, els aspirants han d’acomplir els següents requisits:

Per al títol de Tècnic:

  • Tindre díhuit anys com a mínim.
  • Estar en possessió del títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria o equivalent a efectes acadèmics.

Per al títol de Tècnic Superior:

  • Tindre com mínim vint anys o dènou anys si l’aspirant ja té el títol de Tècnic.
  • Estar en possessió del títol de Batxiller o equivalent a efectes acadèmics.

Els aspirants a aquestes proves poden sol·licitar les respectives convalidacions de Mòduls Professionals tot aportant estudis amb validesa acadèmica.