Batxillerat

El Batxillerat forma part de l’educació secundària postobligatòria i, per això, té caràcter voluntari. Es desenvolupa en modalitats diferents, s’organitza de manera flexible i, si és el cas, en distintes vies dintre de cada modalitat.

Finalitat

 • Proporcionar als estudiants formació, maduresa intel·lectual i humana, coneixements i habilitats que els permeten desenvolupar les funcions socials i incorporar-se a la vida activa amb responsabilitat i competència.
 • Oferir als alumnes una preparació especialitzada, d’acord amb les seues perspectives i interessos de formació, que els permeta accedir a l’educació superior. 

Les activitats educatives en el batxillerat afavoriran la capacitat de l’alumnat per aprendre per ells mateix, per a treballar en equip i per a aplicar els mètodes de recerca apropiats. Aquells que cursen satisfactòriament el batxillerat en qualsevol de les seues modalitats rebran el títol de Batxiller, que tindrà efectes laborals i acadèmics. 

El batxillerat compren dos anys acadèmics, que es cursaran normalment entre els 16 i els 18 anys. Es podrà estar cursant batxillerat en règim ordinari durant quatre anys acadèmics, consecutius o no.

Objectius

El Batxillerat contribuirà a desenvolupar en l’alumnat les capacitats que els permeten:

 • Exercir la ciutadania democràtica.
 • Consolidar una maduresa personal i social.
 • Fomentar la igualtat efectiva de drets i oportunitats entre homes i dones.
 • Reforçar els hàbits de lectura, estudi i disciplina.
 • Dominar, tant en la seua expressió oral com escrita, lla llengua castellana i, si és el cas, la llengua cooficial de la seua comunitat autònoma.
 • Expressar-se amb fluïdesa i correcció en una o més llengües estrangeres.
 • Utilitzar amb solvència i responsabilitat les tecnologies de la informació i la comunicació.
 • Conéixer i valorar críticament les realitats del món contemporani, així com participar de forma solidària en el desenvolupament i millora del seu entorn social.
 • Accedir als coneixements científics i tecnològics fonamentals i dominar les habilitats bàsiques pròpies de la modalitat elegida.
 • Comprendre els elements i procediments fonamentals de la investigació i dels mètodes científics, així com reforçar la sensibilitat i el respecte cap al medi ambient.
 • Reforçar l’esperit emprenedor.
 • Desenvolupar la sensibilitat artística i literària.
 • Utilitzar l’educació física i l’esport per afavorir el desenvolupament personal i social.
 • Consolidar actituds de respecte i prevenció en l’àmbit de la seguretat vial.

Modalitats

 • Modalitat d’Arts
  • Via d’Arts plàstiques, imatge i disseny
  • Via d’Arts escèniques, música i dansa
 • Modalitat de Ciències i Tecnologia
 • Modalitat d´Humanitats i Ciències Socials

Matèries

Matèries comunes: són obligatòries independentment de la modalitat triada. Tenen com finalitat aprofundir en la formació general de l'alumnat, augmentar la seua maduresa intel•lectual i humana, i aprofundir en aquelles competències que tenen un caràcter més transversal i afavoreixen seguir aprenent. 

Matèries de modalitat: tenen com finalitat proporcionar una formació de caràcter específic, vinculada a la modalitat triada, que oriente en un àmbit de coneixement ampli, desenvolupe aquelles competències amb una major relació amb el mateix, prepare per a una varietat d'estudis posteriors i afavorisca la inserció en un determinat camp laboral. Els estudiants haurien de cursar, en el conjunt dels dos cursos del batxillerat, un mínim de sis matèries de modalitat, de les quals almenys cinc haurien de ser de la modalitat triada. 

Matèries optatives: tenen com finalitat completar la formació de l'alumnat, aprofundint en aspectes propis de la modalitat triada, o ampliant les perspectives de la pròpia formació general. Els estudiants podran triar també com matèria optativa almenys una matèria de modalitat. L'oferta de matèries optatives haurà d'incloure una Segona llengua estrangera i Tecnologies de la informació i la comunicació.

Normes de prelació

Matèries de segon curs l'avaluació final del qual està condicionada a la superació de la corresponent matèria de primer curs. Les Administracions educatives podran establir normes de prelació per a les matèries optatives que determinen per al seu àmbit de gestió.

Pla d'estudis

Les Administracions educatives distribuiran les diferents matèries en els dos cursos de batxillerat

Matèries Comunes (per a totes les modalitats) 

 • Ciències per al món contemporani
 • Educació física
 • Filosofia i ciutadania
 • Historia de la filosofia (2n curs)
 • Història d'Espanya (2n curs)
 • Llengua castellana i literatura i, si n'hi haguera, llengua cooficial i literatura (1r i 2n curs)
 • Llengua Estrangera (1r i 2n curs)

Matèries de modalitat

Modalidad de Artes: Vía de Artes plásticas, imagen y diseño

 • Cultura audiovisual
 • Dibuix artístic I i II
 • Dibuix tècnic I i II
 • Disseny
 • Història de l'art
 • Tècniques d'expressió grafico-plàstica
 • Volum

Modalitat d'Arts: Via d'Arts escèniques, música i dansa:

 • Anàlisi musical I i II
 • Anatomia aplicada Arts escèniques
 • Cultura audiovisual
 • Història de la música i de la dansa
 • Literatura universal
 • Llenguatge i pràctica musical 

Modalitat de Ciències i Tecnologia:

 •  
 • Biologia
 • Biologia i geologia
 • Ciències de la Terra i mediambientals
 • Dibuix tècnic I i II
 • Electrotècnia
 • Física
 • Física i química
 • Matemàtiques I i II
 • Química
 • Tecnologia industrial I i II

Modalitat d'Humanitats i Ciències Socials:

 • Economia 
 • Economia de l'empresa 
 • Geografia 
 • Grec I i II 
 • Història de l'art 
 • Història del món contemporani 
 • Llatí I i II 
 • Literatura universal 
 • Matemàtiques aplicades a les ciències socials I i II

Matèria de lliure elecció

Ensenyaments de Religió:

 • Religió
 • Història i cultura de les religions

Matèries optatives

Es podran cursar una o més matèries optatives, d'acord amb el que establisquen les administracions educatives.

Distribució horària Les administracions educatives de cada comunitat autònoma distribueixen les matèries entre els dos cursos del batxillerat i estableixen les matèries optatives, així com la càrrega horària assignada a cadascuna.