Educació Secundària Obligatòria (E.S.O)

L’Educació Secundària Obligatòria (ESO) és una etapa educativa obligatòria i gratuïta que completa l’educació bàsica. Consta de quatre cursos acadèmics que es realitzen ordinàriament entre els 12 i els 16 anys d’edat.

S’organitza d’acord amb els principis d’educació comuna i d’atenció a la diversitat de l’alumnat. Presta especial atenció a l’orientació educativa i professional. Té com a finalitat:

 • Aconseguir que tots aconseguisquen els elements bàsics de la cultura: humanístics, artístics, científics i tecnològics.
 • Desenvolupar i consolidar hàbits d’estudi i de treball.
 • Preparar per a la incorporació als estudis posteriors i per a la seua inserció laboral.
 • Formar a tots per l’exercici dels seus drets i obligacions en la vida com a ciutadans.

Es podrà repetir un màxim de dos cursos i romandre, en règim ordinari, fins els 18 anys d’edat acomplits en l’any en què finalitze el curs. Un alumne i els seus pares poden decidir, des del moment en què aquest acompleix els 16 anys, si es dóna per finalitzada la seua escolarització obligatòria en aquesta etapa, i en eixe cas se li estendrà el corresponent Certificat d’Escolaritat en el qual consten els anys i matèries cursades.

Objectius

L’Educació Secundària Obligatòria contribuirà a desenvolupar en l’alumnat les capacitats que els permeten:

1. Assumir responsablement els seus deures, conèixer i exercir els seus drets en el respecte als demés, practicar la tolerància, la cooperació i la solidaritat entre les persones i grups, i preparar-se per a l’exercici de la ciutadania democràtica. 

2. Desenvolupar i consolidar hàbits de disciplina, estudi i treball individual i en equip com a condició necessària per a una realització eficaç de les tasques de l’aprenentatge i com a medi de desenvolupament personal. 

3. Valorar i respectar la diferència de sexes i la igualtat de drets i oportunitats entre ells. Rebutjar els estereotips que suposen discriminació entre homes i dones. 

4. Enfortir les seues capacitats afectives en tots els àmbits de la personalitat i en les seues relacions amb els demés, així com rebutjar la violència, els prejudicis de qualsevol tipus, els comportaments sexistes i resoldre pacíficament els conflictes. 

5. Desenvolupar destreses bàsiques en la utilització de les fonts d’informació per a, amb sentit crític, adquirir nous coneixements. Adquirir una preparació bàsica en el camp de les tecnologies, especialment les de la informació i la comunicació. 

6. Concebre el coneixement científic com un saber integrat, que s’estructura en distintes disciplines. 

7. Desenvolupar l’esperit emprenedor i la confiança en sí mateix, la participació, el sentit crític, la iniciativa personal i la capacitat per aprendre a aprendre, planificar, prendre decisions i assumir responsabilitats. 

8. Comprendre i expressar amb correcció, oralment i per escrit, en la llengua castellana i, si n’és el cas, en la llengua co-oficial de la Comunitat Autònoma, textos i missatges complexos, i iniciar-se en el coneixement, la lectura i l’estudi de la literatura. 

9. Comprendre i expressar-se en una o més llengües estrangeres de manera apropiada. 

10. Conèixer, valorar i respectar els aspectes bàsics de la cultura i la història pròpies i dels demés, així com el patrimoni artístic i cultural. 

11. Conéixer el funcionament del propi cos i el dels altres, respectar les diferències, afiançar els hàbits de cura i salut corporals i incorporar l’educació física i la pràctica de l’esport per afavorir el desenvolupament personal i social. Conèixer i valorar la dimensió humana de la sexualitat en tota la seua diversitat. Valorar críticament els hàbits socials relacionats amb la salut, el consum, l’atenció als éssers vius i el medi ambient, tot contribuint a la seua seua conservació i millora. 

12. Apreciar la creació artística i comprendre el llenguatge de les distintes manifestacions artístiques, utilitzant diversos mitjans d’expressió i representació.

Opcions educatives

L’alumne que conclou els seus estudis d’ESO té l’opció de seguir estudiant, però també pot accedir ja al món laboral perquè, amb aquesta etapa ha conclòs l’educació considerada obligatòria. El títol de graduat en educació secundària obligatòria permetrà accedir a:

 • Batxillerat.
 • Formació professional de grau mitjà
 • Ensenyaments professionals d’arts plàstiques i disseny de grau mitjà 
 • Ensenyaments esportius de grau mitjà 

En cas que l’alumne no haja aconseguit el títol d’ESO o no tinga estudis previs, pot accedir a:

 • Oferta formativa d’educació de persones adultes.
 • Cicles formatius de grau mitjà de formació professional (amb prova d’accés i 17 anys.)
 • ensenyaments d’idiomes (amb 16 anys, o amb 14 anys per estudiar un idioma distint al cursat en l’ESO.)
 • Ensenyaments elementals i professionals de música i dansa (amb prova específica.)
 • Cicles formatius de grau mitjà de ensenyaments professionals d’arts plàstiques i disseny (prova d’accés, prova específica i 17 anys.
 • Cicles de grau mitjà d’ensenyaments esportius (amb prova d’accés i 17 anys, i prova específica en el cas de determinades modalitats o especialitats.) 

Criteris  d´avaluació

L'avaluació del procés d'aprenentatge de l'alumnat en l'Educació Secundària Obligatòria serà contínua i diferenciada segons les diferents matèries del currículum.

El professorat avaluarà tenint en compte els diferents elements del currículum. Els criteris d'avaluació de les matèries seran referent fonamental per a valorar, tant el grau d'adquisició de les competències bàsiques, com el de consecució dels objectius. L'equip docent constituït pel professorat de l'alumne, coordinat pel professor tutor, actuarà de manera col•legiada al llarg del procés d'avaluació. 

En el procés d'avaluació contínua, quan el progrés d'un alumne no siga l'adequat, s'establiran amidades de reforç educatiu. 

Els professors avaluaran tant els aprenentatges de l'alumnat com els processos d'ensenyament i la seua pròpia pràctica docent. 

Al finalitzar el segon curs de l'educació secundària obligatòria tots els centres realitzaran una avaluació de diagnòstic de les competències bàsiques arribades a pels seus alumnats. Aquesta avaluació serà competència de les Administracions educatives, no tindrà efectes acadèmics sinó caràcter formatiu i orientador per als centres i informatiu per a les famílies i per al conjunt de la comunitat educativa. 

Criteris de promoció

Es promocionarà al curs següent quan s'hagen superat els objectius de les matèries cursades o es tinga avaluació negativa en dues matèries com a màxim. Excepcionalment, podrà autoritzar-se la promoció amb avaluació negativa en tres matèries quan l'equip docent considere que la naturalesa de les mateixes no li impedeix seguir amb èxit el curs següent. Qui no promocione haurà de romandre un any més en el mateix curs. Es podrà repetir un màxim de dos cursos i romandre, en règim ordinari, fins als divuit anys d'edat complits en l'any que finalitze el curs. Un alumne i els seus pares poden decidir, des del moment que aquell compleix 16 anys d'edat, donar per finalitzada la seua escolarització obligatòria en l'etapa, en aquest cas se li estendrà el corresponent Certificat d'Escolaritat en el qual consten els anys i matèries cursats.