Educació Primària

L’Educació primària té caràcter obligatori i gratuït. Comprén tres cicles de dos anys cadascun, en total, sis cursos acadèmics, que se seguiran ordinàriament entre els sis i els dotze anys d’edat. Amb caràcter general, els alumnes i les alumnes s’incorporaran al primer curs de l’Educació primària en l’any natural en què complisquen sis anys.

La finalitat és proporcionar a tots els xiquets una educació comuna que puga fer possible l’adquisició dels elements bàsics culturals, els aprenentatges relatius a l’expressió oral, a la lectura, a l’escriptura i al càlcul aritmètic, així com una progressiva autonomia d’acció en el seu medi.

L’Educació Primària contribuirà a desenvolupar en l’alumnat les següents capacitats:

  • Utilitzar de manera apropiada la llengua castellana i el valencià.
  • Comprendre i expressar missatges senzills en una llengua estrangera.
  • Aplicar a las situacions de la seua vida quotidiana operacions senzilles de càlcul i procediments lògics elementals.
  • Adquirir les habilitats que permeten desenvolupar-se amb autonomia en l’àmbit familiar i domèstic, així com en els grups socials amb els quals es relacionen.
  • Apreciar els valors bàsics que regeixen la vida i la convivència humana i obrar d’acord amb aquests.
  • Utilitzar els diferents mitjans de representació i expressió artística.
  • Conéixer les característiques fonamentals del seu medi físic, social i cultural, i les possibilitats d’acció en aquest.
  • Valorar la higiene i salut del seu propi cos, així com la conservació de la natura i del medi ambient.
  • Utilitzar l’Educació Física i l’esport per afavorir el desenvolupament personal.

L’Educació Primària s’organitza en àrees amb un caràcter global i integrador, i serà impartida per mestres que tindran competència en totes les àrees d’aquest nivell. L’ensenyament de la música, de l’educació física i dels idiomes estrangers, seran impartits per mestres amb l’especialització o qualificació corresponent.

Criteris d’avaluació

L’avaluació de los processos d’aprenentatge de l’alumnat serà contínua i global i tindrà en compte el progrés de l’alumne en el conjunt de les àrees del currículum.

L’avaluació es durà a terme tenint en compte els diferents elements del currículum.

Els criteris d’avaluació de les àrees seran referent fonamental per valorar el grau d’adquisició de les competències bàsiques.

En el context del procés d’avaluació continua, quan el progrés d’un alumne no siga l’adequat, s’establiran mesures de reforç educatiu. Aquestes mesures s’adoptaran en qualsevol moment del cicle, en el moment en que es detecten les dificultats i estaran dirigides a garantir l’adquisició dels aprenentatges imprescindibles per a continuar el procés educatiu.

Els mestres avaluaran tant els aprenentatges de l’alumnat com els processos d’ensenyament i la seua pròpia pràctica docent.

Els resultats de l’avaluació s’expressarà en l’Educació primària en els següents termes: Insuficient (IN), Suficient (SU), Bé (BI), Notable (NT), Excel•lent (SB), considerant-se qualificació negativa l’Insuficient i positives totes les demés.

Criteris de promoció

En finalitzar cadascun dels cicles, i com a conseqüència del procés d’avaluació, el professorat del grup adoptarà les decisions corresponents sobre la promoció de l’alumnat, tenint especialment en consideració la informació i el criteri del professor tutor.

S’accedirà al cicle educatiu següent sempre que es considere que s’haja aconseguit el desenvolupament corresponent de les competències bàsiques i l’adequat grau de maduresa. S’accedirà, tanmateix, sempre que els aprenentatges no aconseguits no impedisquen seguir amb aprofitament el nou cicle. En aquest cas, l’alumnat rebrà els recolzaments necessaris per recuperar-hi aquestos.

Quan no s’acomplisquen les condicions assenyalades en l’apartat anterior, hom romandrà un any més en el mateix cicle. Aquesta mesura es podrà adoptar una sola vegada al llarg de l’Educació primària i haurà d’anar acompanyada d’un pla específic de reforç o recuperació. Els centres organitzaran aquest pla d’acord amb allò establert per les administracions educatives.

S’accedirà a l’Educació secundària obligatòria si s’ha aconseguit el desenvolupament corresponent de les competències bàsiques i l’adequat grau de maduresa. S’accedirà, igualment, sempre que els aprenentatges no aconseguits no impedisquen seguir amb aprofitament la nova etapa. En aquest cas, l’alumnat rebrà els recolzaments necessaris per a recuperar aquestos.

Quan no s’acomplisquen les condicions assenyalades en el paràgraf anterior, no es podrà promocionar a l’etapa següent si no s’han esgotat les mesures previstes.

De conformitat amb allò estipulat a l’article 4.2 en la seua lletra e), de la Llei Orgànica 8/1985, de 3 de juliol, reguladora del Dret a l’Educació, els pares o tutors hauran de participar i recolzar l’evolució del procés educatiu dels seus fills o tutelats, així com conèixer les decisions relatives a l’avaluació i promoció i col•laborar en les mesures de recolzament o reforç que adopten els centres per a facilitar el seu progrés educatiu.

Historial acadèmic

L’historial acadèmic d’Educació primària és el document oficial que reflexa els resultats de l’avaluació i les decisions relatives al progrés acadèmic de l’alumnat al llarg de l’etapa, i té valor acreditatiu dels estudis realitzats. La seua custòdia correspon al centre educatiu en què l’alumnat s’hi trobe escolaritzat.

En finalitzar l’etapa, l’historial acadèmic d’Educació primària es lliurarà a l’alumnat i una còpia s’enviarà al centre d’educació secundària, a petició d’aquest, juntament amb l’informe individualitzat al qual fa referència l’article 12.2 del Reial Decret 1513/2006, de 7 de desembre, pel qual s’estableixen els ensenyaments mínims de l’Educació primària. Aquestes circumstàncies seran reflectides en el corresponent expedient acadèmic.