Educació Infantil

L’Educació infantil constitueix l’etapa educativa amb identitat pròpia que atén a xiquetes i xiquets des del naixement fins els sis anys. Esta etapa s’ordena en dos cicles. El primer compren des de 0-3 anys, i el segon des dels 3 als 6 anys d’edat. L’Educació infantil té caràcter voluntari. El segon cicle d’esta etapa educativa serà gratuït.

La finalitat de l’Educació infantil és la de contribuir al desenvolupament físic, afectiu, social i intel•lectual dels xiquets i xiquetes. En ambdós cicles s’atendrà progressivament al desenvolupament afectiu, al moviment i els hàbits de control corporal, a les manifestacions de la comunicació i del llenguatge, a les pautes elementals de convivència i relació social, així com al descobriment de les característiques físiques i socials del medi. A més es facilitarà el que xiquetes i xiquets elaboren una imatge de sí mateix positiva i equilibrada, i que adquireixen autonomia personal. Les administracions educatives determinaran els continguts educatius del primer cicle de l’Educació infantil d’acord amb allò disposat als articles anteriors.

Requisits d’accés

L’Educació infantil atén a xiquets i xiquetes des del naixement fins els sis anys d’edat.

Requisits d’admissió

La normativa que regula l’admissió d’alumnat és competència de l’Administració educativa de cada Comunitat Autònoma. Seguint l’Art.84 de la LOE sobre Admissió d’alumnat:

L’admissió d’alumnat en centres públics i privats concertats es regularà de tal forma que es garantitze el dret a l’educació, l’accés en condicions d’igualtat i la llibertat d’elecció de centre per pares o tutors. 

Quan no existisquen places suficients en els centres sostinguts amb fons públics, el procés d’admissió es regirà pels següents criteris prioritaris sense que cap d’ells tinga caràcter excloent:

  • Existència de germans matriculats en el centre o pares o tutors legals que treballen en el mateix.
  • Proximitat del domicili o del lloc de treball d’algun dels pares o tutors legals.
  • Rendes anuals de la unitat familiar, atenent a les especificitats que per al seu  càlcul s’apliquen a las famílies nombroses.
  • Concurrència de discapacitat en l’alumne o en algun dels pares o germans. 
  • En cap cas haurà discriminació per raó de naixement, raça sexe, religió, opinió o qualsevol altra circumstància personal o social.