Educació Infantil

L’Educació infantil constitueix l’etapa educativa amb identitat pròpia que atén a xiquetes i xiquets des del naixement fins als sis anys. Esta etapa s’ordena en dos cicles. El primer comprén des de 0-3 anys, i el segon dels 3 als 6 anys d’edat. L’Educació infantil té caràcter voluntari. El segon cicle d’esta etapa educativa serà gratuït.

La finalitat de l’Educació infantil és la de contribuir al desenvolupament físic, afectiu, social i intel•lectual dels xiquets i xiquetes. En ambdós cicles s’atendrà progressivament el desenvolupament afectiu, el moviment i els hàbits de control corporal, les manifestacions de la comunicació i del llenguatge, les pautes elementals de convivència i relació social, així com al descobriment de les característiques físiques i socials del medi. A més, es facilitarà que xiquetes i xiquets elaboren una imatge de si mateixos positiva i equilibrada, i que adquirisquen autonomia personal. Les administracions educatives determinaran els continguts educatius del primer cicle de l’Educació infantil d’acord amb allò disposat als articles anteriors.

Requisits d’accés

L’Educació infantil atén xiquets i xiquetes des del naixement fins als sis anys d’edat.

Requisits d’admissió

La normativa que regula l’admissió d’alumnat és competència de l’Administració educativa de cada comunitat autònoma. Seguint l’Art.84 de la LOE sobre admissió d’alumnat:

L’admissió d’alumnat en centres públics i privats concertats es regularà de tal manera que es garantitze el dret a l’educació, l’accés en condicions d’igualtat i la llibertat d’elecció de centre per pares o tutors. 

Quan no hi haja places suficients en els centres sostinguts amb fons públics, el procés d’admissió es regirà pels següents criteris prioritaris sense que cap tinga caràcter excloent:

  • Existència de germans matriculats en el centre o pares o tutors legals que hi treballen.
  • Proximitat del domicili o del lloc de treball d’algun dels pares o tutors legals.
  • Rendes anuals de la unitat familiar, atenent les especificitats que per al seu càlcul s’apliquen a las famílies nombroses.
  • Concurrència de discapacitat en l’alumne o en algun dels pares o germans. 
  • En cap cas haurà discriminació per raó de naixement, raça, sexe, religió, opinió o qualsevol altra circumstància personal o social.