Exposición pública exte Conselleria:: FOCUPAVP/22/2018 d'ocupació de terrenys en via pequària

CONSELLERIA D'AGRICULTURA, MEDI AMBIENT, CANVI CLIMÀTIC I DESENVOLUPAMENT RURAL SERVEI TERRITORIAL DE MEDI AMBIENT D'ALACANT
                                                                                                                     

                                                                                                                           ANUNCI D'EXPOSICIÓ PÚBLICA


Als efectes prevenits en l'art. 34 de la Llei 3/2014, de 11 de juliol, de Víes Pequàries de la Comunitat Valenciana i de l'art. 83 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, es sotmet a informació pública l'expedient FOCUPAVP/22/2018 d'ocupación de terrenys de la vía pequària “Vereda del Port d´Albaida” en el terme municipal de Muro de Alcoy amb motiu de les obres del projecte de “Renovació de la instalació hidràulica en Turballos” sol·licitat per Aguas del Benicadell.
Allò que es fa públic per a què puga ser examinat l'expedient en les oficines de la Direcció Territorial d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural d'Alacant, situat en el carrer Professor Manuel Sala, núm. 2, 2ª planta, (en horari de 9'00 a 14'30 hores, de dilluns a divendres) i formular quantes alegacions estime oportunes en el termini d'un mes, a partir de la publicació del present anunci.


En Alacant,

la directora territorial,

Carmen Catalá Galván.