EDICTE

 

EDICTE


 

 

Vista la sol·licitud de Llicència Ambiental presentada en l'Ajuntament per Robert van Prooijen i Jasmin van den Heilgenberg, amb NIE: Y-5754556-Q, Y-5754559-L, per a establir l'activitat d'allotjament turístic rural en Camí Quebrantà, n.º 3, del TM de Muro de Alcoy.


 

En compliment amb l'article 55.1 de la Llei 6/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat, de Prevenció, Qualitat i Control Ambiental d'Activitats a la Comunitat Valenciana, es procedix a obrir període d'informació pública per terme de 20 dies des de la inserció d'este Anunci en el Tauler d'Edictes i en la pàgina web de l'Ajuntament, perquè les persones físiques o jurídiques, associacions veïnals i quants ho consideren oportú, formulen les al·legacions que tinguen per convenients.


 

L'expedient objecte d'esta informació es troba depositat en les dependències d'este Ajuntament, podent-se consultar en les mateixes en horari d'oficina.


 

Muro de Alcoy

L’ALCALDESSA