Punt Informació Cadastral (P.I.C.)

En base a la resolució de 29 de març de 2005, de la Direcció General del Cadastre, per la qual s'aprova el règim d'establiment i funcionament dels Punts d'informació Cadastral (PIC).

L'Ajuntament de Muro de Alcoy disposa de l'esmentat servei PIC, mitjançant el qual qualsevol contribuent pot sol·licitar certificació cadastral al voltant dels seus béns immobles, en l'àmbit de tot el territori nacional.

El PIC de Muro de Alcoy està situat a les oficines dels Serveis Tècnics Municipals de l'Ajuntament , en horari de 9 h a  14 h, de dilluns a divendres.

Per accedir a l'esmentat certificat, el titular cadastral haurà de signar la sol·licitud que se li facilitarà en el moment del tràmit, i hi haurà d'aportar còpia del DNI.

En cas que el titular cadastral siga difunt, el sol·licitant haurà d'acreditar documentalment la seua relació directa amb l'esmentat bé.

NOVETAT: Els ciutadans poden obtindre a través d'Internet, la notificació electrònica dels nous valors.  De forma gratuïta des dels punts d’informació catastral (PIC), mitjançant una clau concertada que prèviament es remetrà als interessats.