ACTIVITATS-EDICTE

EDICTE


Sol·licitada llicència ambiental a favor de EXPORT TEDELMUN, S.L., amb NIF.: B-54665286, per a establir l'activitat de teixidura, confecció, emmagatzematge i venda de teixits tèxtils en Camí de l'Estació, s/n, del TM de Muro de Alcoy
En compliment amb l'article 55.1 de la Llei 6/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat, de Prevenció, Qualitat i Control Ambiental d'Activitats a la Comunitat Valenciana, es procedix a obrir període d'informació pública per terme de 20 dies des de la inserció d'este Anunci en el Tauler d'Edictes i en la pàgina web de l'Ajuntament, perquè les persones físiques o jurídiques, associacions veïnals i quants ho consideren oportú, formulen les al·legacions que tinguen per convenients.
L'expedient objecte d'esta informació es troba depositat en les dependències d'este Ajuntament, podent-se consultar en les mateixes en horari d'oficina.


Muro de Alcoy
L’ALCALDE
Ajuntament