Polígon Industrial el Pi

Subvenció de l'Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE) per a la modernització del Polígon Industrial el Pi.

L'Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE) de la Generalitat Valenciana ha concedit, dins de la convocatòria d'ajudes per a projectes d'inversió per a la millora, modernització i dotació d'infraestructures i serveis en polígons, àrees industrials i enclavaments tecnològics amb càrrec al pressupost de l'exercici 2017, un ajuda de 603.130,68 € per al projecte "EXECUCIÓ DE COL·LECTOR DE XARXA SEPARATIVA D'AIGÜES RESIDUALS, REHABILITACIÓ DE SENYALITZACIÓ VIÀRIA, ENLLUMENAT PÚBLIC I MESURES DE DIFUSIÓ EN POLÍGON INDUSTRIAL EL PI DE MUR DE ALCOY", el 100% del total del projecte.

OBJECTIUS:
COL·LECTOR: Reconduir les aigües pluvials que actualment circulen per superfície, cap al col·lector general existent de pluvials, que desemboca al riu d'Agres.
ENLLUMENAT: Optimitzar l'eficiència energètica i reduir les emissions a tots els carrers del polígon industrial, que disposen de lluminàries tipus vial obsoletes i poc eficients.
MESURES DE DIFUSIÓ (Creació d'eina web): Es crearà una pestanya a la pàgina web de l'Ajuntament per difondre tota classe d'informació sobre el Polígon Industrial, directori d'empreses, ubicació, enllaç directe amb el IVACE, etc.
MILLORA VIÀRIA: es realitza l'asfaltat del C / de l'estampat i part de l'Avinguda Fontanelletes.
SENYALITZACIÓ HORITZONTAL I VERTICAL: amb la realització de la pintura viària s'aconseguirà igualar la realitat del trànsit existent amb la senyalització horitzontal, ja que actualment hi ha carrers la normativa de trànsit no coincideix amb la pintura viària existent.
Amb la nova senyalització vertical s'aconseguirà millorar la visualització de les diferents zones del polígon aplicant els colors característics de cada zona en les plaques de carrer, així com en les plaques dels nombres amb la finalitat que l'usuari estigui informat en quina zona està cada moment. A més d'homogeneïtzar visualment la senyalització indicadora.
MILLORA DE ZONES VERDES I IMPLANTACIÓ DE LES MATEIXES I SOBRE EL VIARI: implantació de vegetació en la mitjana de l'Avinguda del Ferrocarril.

RESULTATS:
• Millora enllumenat públic, mitjançant mesures d'eficiència energètica o energies renovables: Es proposa la substitució de 308 lluminàries obsoletes per altres de major eficiència energètica i lumínica, amb la instal·lació, al seu torn, dels corresponents elements autònoms de regulació de potència multinivell, programables de forma individual o des del quadre de comandament. El percentatge d'aprofitament de l'actuació és del 100%, ja que s'actua en tots els carrers del polígon.
• Millora de Zones verdes i implantació de les mateixes i sobre el viari: a l'avinguda del Ferrocarril, es fabriquessin 24 testos (dos a cada tram entre fanal i fanal, de les cinc illetes de la mitjana) i s'adequarà la rotonda existent. A més s'instal·larà la xarxa de reg per abastir a totes les plantes de l'avinguda. Amb això resulten beneficiades el 100% de les empreses del polígon, ja que es millora la zona verda d'una de les avingudes principals d'aquest.
• Creació d'eina web amb informació del polígon industrial accessible a IVACE: creació d'una pestanya dins de la pàgina web de l'Ajuntament de Muro, dedicada als polígons industrials existents a la població. Aquesta actuació no comporta cost extra a valorar, per realitzar-se pels Serveis Informàtics de l'Ajuntament, i en la mateixa pàgina web ja existent. Amb aquesta actuació resulten beneficiades el 100% de les empreses.
• Millora Viària: es realitza l'asfaltat del C / de l'estampat i part de l'Avinguda Fontanelletes, en què prèviament es realitzarà un fresat de tota la superfície. Resulten beneficiades les empreses instal·lades als carrers citades i totes les que encara no estant ubicades en elles, transitin per les mateixes, s'entén que resulten beneficiades un 70% de les empreses del polígon.
• Senyalització / identificació de carrers: es canvien totes les plaques d'identificació de carrers ja que la majoria es troben deteriorades pel pas del temps. Actuació de la qual resulten beneficiades el 100% de les empreses.
• Senyalització horitzontal i vertical de trànsit: es realitza la pintura viària dels carrers C / del Metall, C / de l'estampat, C / del Tint, av / Francisco Vitòria Laporta, C / de la Borra, C / Sant Salvador, C / de la Fusta, Av / del Ferrocarril, Av / Fontanelletes, C / del Marbre; i s'efectuarà la senyalització vertical de trànsit de tots els carrers del polígon. A més d'implantar tres cartells directoris d'empreses ubicats a les tres entrades principals del polígon. El percentatge d'empreses que es beneficien d'aquesta actuació resulta del 100%.
• Millora del sanejament realitzant una xarxa separativa d'aigües residuals.