Ocupació pública

11 CONVOCATÒRIES PROCESSOS DE SELECCIÓ AJUNTAMENT DE MURO DE ALCOY:

 

1.**BASES CONVOCATÒRIA PLAÇA AGENT POLICIA LOCAL (OPOSICIÓ LLIRE) (OOP 2011)

 

2** BASES CONVOCATÒRIA AMPLIACIÓ BORSA DE TREBALL PEÓ DE NETEJA D'EDIFICIS

PUBLICACIÓ ANUNCI BOP (13/04/2016)

BASES CONVOCATÒRIA

INSTÀNCIA     PRESENTACIÓ D'INSTÀNCIES: DEL 14 AL 25 D'ABRIL DE 2016.

LLISTA PROVISIONAL D'ADMESOS I EXCLOSOS    RECLAMACIONS: DEL 12 FINS AL 17 DE MAIG (AMBDÓS INCLOSOS)

LLISTA DEFINITIVA, NOMENAMENT DE TRIBUNAL I DATA DEL PRIMER EXERCICI

ANUNCI RESULTATS PRIMER EXERCICI I CONVOCATÒRIA SEGON EXERCICI

ANUNCI RECTIFICACIO RESULTATS PRIMER EXERCICI

ANUNCI RESULTATS SEGON EXERCICI I CONVOCATORIA TERCER EXERCICI

ANUNCI RESULTATS TERCER EXERCICI

PRESENTACIÓ DE MÈRITS:  DEL 30 DE JUNY FINS EL 5 DE JULIOL DE 2016 (AMBDÒS INCLOSOS)

ANUNCI RESULTATS FASE DE CONCURS

ANUNCI RESULTATS TOTALS DEL PROCES

DECRET D'APROVACIO DE L'AMPLIACIO DE LA BORSA DE TREBALL DE PEO DE NETEJA D'EDIFICIS

 

3**BASES CONVOCATÒRIA PROCÉS BECA DE FORMACIÓ PER A 2016 CONCEDIDA PER LA DIPUTACIÓ D'ALACANT

BASES DE LA CONVOCATÒRIA

INSTÀNCIA      PRESENTACIÓ D'INSTÀNCIES:  DEL 12 AL 21 DE MAIG DE 2016 (AMBDÓS INCLOSOS)

LLISTA PROVISIONAL ADMESOS I EXCLOSOS I DATA ENTREVISTES

RECTIFICACIÓ DATA I HORA ENTREVISTES

ESMENES: DEL 25 AL 27 DE MAIG DE 2016

DATA ENTREVISTES: 27 DE MAIG DE 2016 A LES 9:00 HORES AL CENTRE SOCIAL MATZEM

LLISTA DEFINITIVA

DECRET SELECCIÓ BECA 2016 I CONSTITUCIÓ BORSA

 

4**BASES CONVOCATÒRIA PROCÉS CONSTITUCIÓ BORSA DE TREBALL D'AUXILIAR ADMINISTRATIU

ANUNCI

BASES

INSTÀNCIES     PRESENTACIÓ D'INSTÀNCIES: DEL 15 AL 26 DE JULIOLDE 2016 (AMBDÓS INCLOSOS)

**NOTA: S'ADVERTEIX QUE HI HA UNA ERRADA EN L'IBAN DEL NÚM. DE COMPTE; L'IBAN CORRECTE ÉS ES04, DISCULPEU LES MOLÈSTIES**

LLISTA PROVISIONAL ADMESOS I EXCLOSOS     PRESENTACIÓ DE RECLAMACIONS/ESMENES: DEL 20 AL 25 D'AGOST DE 2016 (AMBDÓS INCLOSOS)

LLISTA DEFINITIVA, NOMENAMENT DE TRIBUNAL I DATA PRIMER EXERCICI

ANUNCI RESULTATS PRIMER EXERCICI I CONVOCATÒRIA SEGON EXERCICI

ANUNCI RESULTATS SEGON EXCERCICI

ANUNCI RESULTATS TOTALS PROCES DE SELECCIO

DECRET CONSTITUCIO BORSA DE TREBALL

 

5** ANUNCI CONVOCATÒRIA PER A LA CONSTITUCIÓ DE BORSA DE TREBALL DE TÈCNIC DE RECURSOS HUMANS

DECRET ANUNCI CONVOCATÒRIA I BASES ESPECÍFIQUES PER A LA CONSTITUCIÓ DE BORSA DE TREBALL DE TÈCNIC DE RECURSOS HUMANS

INSTÀNCIA     PRESENTACIÓ D'INSTÀNCIES: DEL 28 DE SETEMBRE FINS AL 8 D'OCTUBRE DE 2016 (AMBDÒS INCLOSOS).

LLISTA PROVISIONAL ADMESOS I EXCLOSOS    PRESENTACIÓ DE RECLAMACIONS/ESMENES: DEL 19 AL 25 D'OCTUBRE (AMBDÒS INCLOSOS)

LLISTA DEFINITIVA, NOMENAMENT DE TRIBUNAL I DATA PRIMER EXERCICI

NOTES PRIMER EXERCICI

 

23/11/2016:

6** ACTA SELECCIÓ EMCORP 2016

7** ACTA SELECCIÓ EMCOLD 2016

8** ACTA SELECCIÓ ECORJV 2016

 

9** TALLER D'OCUPACIÓ "LA FONT DEL BALADRE"

CALENDARI EXECUCIÓ SELECCIÓ ALUMNES I PDDA

BASES SELECCIÓ ALUMNES

BASES SELECCIÓ PDDA

ACTA BAREMACIÓ SITUACIÓ ALUMNES I CITACIÓ PER A ENTREVISTES

ACTA BAREMACIÓ SITUACIÓ PERSONAL DIRECTIU, DOCENT I DE SUPORT

INFORMACIÓ BAREMACIÓ PDDA

ENTREVISTES PDDA 21/12/2016

ACTA BAREMACIÓ SITUACIÓ I ENTREVISTES ALUMNES

ACTA BAREMACIÓ SITUACIÓ I ENTREVISTES PDDA

ACTA BAREMACIÓ DEFINITIVA ALUMNES

ACTA BAREMACIÓ DEFINITIVA PDDA

 

10** T'AVALEM: "MURO JOVE

ACTA CONSTITUCIÓ GRUP DE TREBALL MIXT

CALENDARI EXECUCIÓ SELECCIÓ ALUMNES I PDDA

BASES SELECCIÓ ALUMNES

BASES SELECCIÓ PDDA (SOL·LICITUT) (ANNEX III CV)

Link a web del SERVEF

ACTA PROVISIONAL BAREMACIÓ SITUACIÓ PERSONAL DIRECTIU, DOCENT I DE SUPORT

ENTREVISTES PDDA 19/05/2017

ACTA PROVISIONAL DE BAREMACIÓ ALUMNES I CONVOCATÒRIA PROVA COMPETÈNCIES CLAU

ENTREVISTES ALUMNES 23/05/2017

RESULTAT PROVA COMPETÈNCIES CLAU

ACTA PROVISIONAL BAREMACIÓ ENTREVISTES I SITUACIÓ PERSONAL DIRECTIU, DOCENT I DE SUPORT

ACTA PROVISIONAL DE BAREMACIÓ ALUMNES FASE SITUACIÓ MÉS ENTREVISTA

ACTA RECLAMACIONS PERSONAL DIRECTIU, DOCENT I DE SUPORT

ACTA LLISTAT DEFINITIU DIRECTOR-DOCENT DE SUPORT I DOCENTS, PROVISIONAL AUXILIAR ADMINISTRATIU I MODIFICACIÓ CALENDARI

ACTA DEFINITIVA ALUMNES 30/05/2017 

ENTREVISTES DIRECTOR/A-DOCENT DE SUPORT 05/06/217

ACTA DEFINITIVA AUXILIAR ADMINISTRATIU/VA 31/05/2017 

ACTA PROVISIONAL DIRECTOR/A- DOCENT DE SUPORT 05/06/2017 

ACTA DEFINITIVA DIRECTOR/A- DOCENT DE SUPORT 08/06/2017 

ACTA CONSTITUCIÓ GRUP DE TREBALL MIXT SUBSTITUCIÓ DOCENT SSCB0109 DINAMITZACIÓ COMUNITÀRIA.

CALENDARI EXECUCIÓ SUBSTITUCIÓ DOCENT SSCB0109 DINAMITZACIÓ COMUNITÀRIA

 (SOL·LICITUT) (ANNEX III CV)

ACTA PROVISIONAL BAREMACIÓ DOCENT SSCB0109 SUBSTITUCIÓ TITULAR.

ENTREVISTA DOCENT SSCB0109 SUBSTITUCIÓ TITULAR

ACTA PROVISIONAL BAREMACIÓ ENTREVISTA I SITUACIÓ PERSONAL DOCENT SSCB0109 SUBSTITUCIÓ TITULAR

ACTA DEFINITIVA BAREMACIÓ ENTREVISTA I SITUACIÓ PERSONAL DOCENT SSCB0109 SUBSTITUCIÓ TITULAR

 

11** BASES CONVOCATÒRIA PROCÉS BECA DE FORMACIÓ PER A 2017 CONCEDIDA PER LA DIPUTACIÓ D'ALACANT

 

1 - INSTÀNCIA      PRESENTACIÓ D'INSTÀNCIES:  DEL 19 AL 28 D'ABRIL DE 2017 (AMBDÒS INCLOSOS)

2 - BASES DE LA CONVOCATÒRIA

3 - RESOLUCIÓ DE LA CONVOCATÒRIA

 

12 ** TALLER D'OCUPACIÓ "MUROCUPA'T"
D'acord amb Resolució rebuda el 2 de novembre de 2017, per la qual es concedeix subvenció al projecte Taller d'Ocupació "Murocupa't", expedient FOTAE / 2017/3/03 per un import de 583.588,80 €una vegada creat el Grup de Treball Mixt es dóna publicitat i informació del procés:

ACTA DE CONSTITUCIÓ DEL GRUP DE TREBALL MIXT

CALENDARI EXECUCIÓ SELECCIÓ ALUMNES I PDDA

BASES SELECCIÓ ALUMNES/TREBALLADORS

BASES SELECCIÓ PDDA  (SOL·LICITUT) (ANNEX III CV)

ACTA PROVISIONAL BAREMACIÓ SITUACIÓ PERSONAL DIRECTIU, DOCENT I AUXILIAR ADMINISTRATIU
INFORMACIÓ ENTREVISTES PDDA 27 I 28 NOVEMBRE DE 2017

ACTA PROVISIONAL SITUACIÓ ALUMNES/TREBALLADORS 

INFORMACIÓ EXAMEN DE NIVELL

INFORMACIÓ ENTREVISTES ALUMNES PROVISIONAL

RESULTATS EXAMEN DE NIVELL

ACTA DEFINITIVA BAREMACIÓ SITUACIÓ PERSONAL DIRECTIU, DOCENT I AUXILIAR ADMINISTRATIU AMB ENTREVISTES

ACTA DEFINITIVA SITUACIÓ ALUMNES/TREBALLADORS I INFORMACIÓ ENTREVISTES 

ACTA PROVISIONAL ENTREVISTES ALUMNES/TREBALLADORS

ACTA PROVISIONAL ENTREVISTES PERSONAL DIRECTIU, DOCENT I AUXILIAR ADMINISTRATIU

ACTA DEFINITIVA ALUMNES/TREBALLADORS

ACTA DEFINITIVA PERSONAL DIRECTIU, DOCENT I AUXILIAR ADMINISTRATIU

 

13 ** PROGRAMA EMCORD 2017

INFORMACIÓ RELATIVA ALS LLOCS DE TREBALL A SELECCIONAR DINS EL PROGRAMA DE SUBVENCIONS DESTINADES A la CONTRACTACIÓ DE PERSONES EN SITUACIÓ D'ATUR DE LLARGA DURADA PER CORPORACIONS LOCALS DE LA COMUNITAT VALENCIANA, ANUALITAT 2017.

Vista l'Ordre 8/2016, de 7 de juliol, de la Conselleria d'Economia Sostenible, sectors productius, Comerç i Treball, per la qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions en el Programa Iniciativa Social en col·laboració amb corporacions locals de la Comunitat Valenciana (DOGV 2016.11.07), modificada per l'Ordre 10/2017, de 8 de maig, de la Conselleria d'Economia Sostenible, sectors productius, Comerç i Treball (DOGV 2017.10.05), i vista la Resolució de 23 de juny de 2017, del director general del Servei Valencià d'Ocupació i Formació, per la qual es convoquen per a l'exercici 2017 les subvencions destinades a la contractació de persones en situació d'atur de llarga durada per corporacions locals de la Comunitat Valenciana, en aplicació del l'Ordre 8/2016, de 7 de juliol, publicada en el DOGV núm 8069 de 28 de juny de 2017.

Els candidats seran remesos per l'oficina d'ocupació SERVEF d'Alcoi, prèvia oferta d'ocupació i per optar a la selecció han de complir els requisits següents:

    • Ser desocupades que, havent estat objecte d'un itinerari personalitzat d'inserció laboral, figurin inscrites com a demandants d'ocupació en els centres SERVEF d'Ocupació de la Generalitat durant almenys 360 dies en un període de 540.
    • Demanar les ocupacions sol·licitades mitjançant oferta d'ocupació de l'Ajuntament que, en tot cas, hauran d'estar contingudes en la Classificació Nacional d'Ocupacions (C.N.O).

Vistes quantitats propostes de concessió per al programa EMCORD/2017/51/03 per un import de 594.774,74 € l'Ajuntament va a procedir a la selecció de candidats per als següents llocs de treball (encara que els llocs poden patir variacions depenent de si es cobreixen les ofertes ):

GRUP A1 (grup cotització 1)
2 treballadors del grup A1, complement específic assimilable al d'ADL, nivell complement destí 24, per als següents llocs:
- 1 Llicenciat Dret, preferible amb coneixements en urbanisme, amb coneixements d'ofimàtica. ACTA DE SELECCIÓ
- 1 Llicenciat en Història, amb coneixements d'ofimàtica. ACTA DE SELECCIÓ
GRUP A2 (grup cotització 2)
8 treballadors; 7 treballadors del grup A2, complement específic assimilable al de Treballador Social, nivell complement destí 22 i 1 treballador del grup A2, complement específic assimilable al de Professor d'Anglès, nivell complement destí 22, per als següents llocs:
- 1 Enginyer Tècnic, amb titulació en Enginyer tècnic electricitat o industrial, amb coneixements d'ofimàtica. ACTA DE SELECCIÓ
- 1 Arquitecte Tècnic, amb titulació habilitant, amb coneixements d'ofimàtica. ACTA DE SELECCIÓ
- 1 Educador Social, amb titulació habilitant, amb coneixements d'ofimàtica. ACTA DE SELECCIÓ
- 1 Mediador intercultural, amb titulació d'Educador Social o Treballador Social, amb coneixements d'ofimàtica. ACTA DE SELECCIÓ ACTA DE SELECCIó 12/03/2018
- 1 Gestor documental, amb titulació de diplomatura en Biblioteconomia i Documentació o equivalent, amb coneixements d'ofimàtica. ACTA DE SELECCIÓ
- 1 Diplomat en Empresarials o assimilable ,, amb coneixements d'ofimàtica. ACTA DE SELECCIÓ
- 1 Professor especialitat llengua estrangera anglès, amb titulació habilitant. ACTA DE SELECCIÓ
- 1 Tecnic Informatic, amb titulació habilitant. ACTA DE SELECCIÓ

GRUP C1 (grup cotització 5)
4 treballadors del grup C1, complement específic assimilable al d'Administratiu, nivell complement destí 19, per als següents llocs:
- 1 Delineant, amb titulació de Tècnic Superior en Projectes d'Obra Civil o en projectes d'edificació, amb almenys 1 mes d'experiència en la categoria i coneixements d'ofimàtica. ACTA DE SELECCIÓ
- 1 TASOC, amb titulació habilitant, amb almenys 1 mes d'experiència en la categoria d'animació i coneixements d'ofimàtica. ACTA DE SELECCIÓ
- 1 Informador Turístic / Guia Turístic, amb titulació de Tècnic Superior en Guia, Informació i Assistències Turístiques, amb coneixements d'ofimàtica. ACTA DE SELECCIÓ
- 1 Community Manager, amb titulació en màrqueting, publicitat o habilitant, amb coneixements d'ofimàtica i de xarxes socials com Facebook i Twitter . ACTA DE SELECCIÓ

GRUP C2 (grup cotització 7)
5 treballadors del grup C2, complement específic assimilable al d'Auxiliar Administratiu, nivell complement destí 16, per als següents llocs:
- 4 Auxiliar administratiu, amb titulació mínima de FP1 en l'especialitat, amb almenys 1 mes d'experiència en la categoria i coneixements d'ofimàtica. ACTA DE SELECCIÓ
- 1 auxiliar de biblioteca, amb titulació mínima de FP1 en l'especialitat, amb almenys 1 mes d'experiència en la categoria d'auxiliar administratiu i coneixements d'ofimàtica. ACTA DE SELECCIÓ
GRUP C2 (grup cotització 8)
10 treballadors del grup C2, complement específic assimilable al d'Oficial d'Oficis Múltiples, nivell complement destí 17, per als següents llocs:
- 2 Oficial paleta, amb almenys 6 mesos d'experiència en la categoria. ACTA DE SELECCIÓ
- 3 Oficial Pintor ACTA DE SELECCIÓ
- 4 Oficial Jardineria, amb almenys 6 mesos d'experiència en la categoria. ACTA DE SELECCIÓ
- 1 Oficial Treballs Forestals, amb almenys 6 mesos d'experiència en la categoria. ACTA DE SELECCIÓ
GRUP E (grup cotització 6)
11 treballadors; 7 treballadors del grup E, complement específic assimilable al de Peó d'Oficis Múltiples, nivell complement destí 13, i 6 treballadors del grup E, complement específic assimilable al de conserge, nivell complement destí 13, per als següents llocs:
- 2 Peó Jardineria. ACTA DE SELECCIÓ
- 4 Peó Treballs Forestals o assimilable. ACTA DE SELECCIÓ
- 4 Conserge d'edificis o assimilable. ACTA DE SELECCIÓ
- 1 Peó Neteja. ACTA DE SELECCIÓ

14 ** PROGRAMA EMCORP 2017

INFORMACIÓ RELATIVA ALS LLOCS DE TREBALL A SELECCIONAR DINS EL PROGRAMA DE SUBVENCIONS DESTINADES A la CONTRACTACIÓ DE PERSONES ATURADES DE ALMENYS 30 ANYS D'EDAT, EN COL·LABORACIÓ AMB CORPORACIONS LOCALS DE LA COMUNITAT VALENCIANA, ANUALITAT 2017.

Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions en el Programa Iniciativa Social en col·laboració amb corporacions locals de la Comunitat Valenciana (DOGV 2016.11.07), modificada per l'Ordre 10/2017, de 8 de maig, de la Conselleria d'Economia Sostenible, sectors productius, Comerç i Treball (DOGV 2017.10.05), i vista la Resolució de 21 de juny de 2017, del director general del Servei Valencià d'Ocupació i Formació, per la qual es convoquen per a l'exercici 2017 les subvencions destinades a la contractació de persones aturades d'almenys 30 anys d'edat, en col·laboració amb corporacions locals de la Comunitat Valenciana, regulades en l'Ordre 8/2016, de 7 de juliol, publicada en el DOGV núm 8069 de 23 de juny de 2017.

Els candidats seran remesos per l'oficina d'ocupació SERVEF d'Alcoi, prèvia oferta d'ocupació i per optar a la selecció han de complir els requisits següents:

    • Ser persones aturades d'almenys 30 anys d'edat, inscrites com a demandants d'ocupació en els centres SERVEF d'Ocupació de la Generalitat.

Vistes quantitats propostes de concessió per al programa EMCORP / 2017/36/03 per un import de 23.726,06 € l'Ajuntament va a procedir a la selecció de candidats per als següents llocs de treball (encara que els llocs poden patir variacions depenent de si es cobreixen les ofertes):

GRUP A1 (grup cotització 1)
1 treballadors del grup A1, complement específic assimilable al d'ADL, nivell complement destí 24, per als següents llocs:
- 1 Llicenciat en Ciències Econòmiques o assimilable, amb coneixements d'ofimàtica. ACTA DE SELECCIÓ